Empresas

Emprego


O Servizo Público de emprego Estatal (SEPE), resolveu modificar con data de 30 de marzo do 2022 inicio do cómputo de prazo establecido para a presentación de solicitudes para poder optar ás subvencións dos programas "Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas", "TÁNDEM" e "Investigo".

Estes programas atópanse incluídos no Investimento 1 "Emprego Novo", comprendida no Compoñente 23 "Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo", do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Por tanto, queda suspendido o inicio de prazo previsto para o 1 de abril de quedando 2022 establecidos os seguintes prazos:

Para el programa de "Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas", un plazo de 4 meses contados a partir del día 25 de abril de 2022 incluido.
Para TándEM el plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022 , ambas fechas incluidas.
Para Investigo, prazo de meses 4 contados a partir do día 25 de abril de incluído.. 2022