Información

Normativa

O artigo 3.2 do Real Decreto 1671/2009 de de 6 novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a sede electrónica deberá identificar o titular e o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na mesma.

  • Resolución de 6 de abril de 2016, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba o sistema de firma electrónica mediante captura de firma dixitalizada con datos biométricos para relacionarse presencialmente co Servizo Público de Emprego Estatal. (pdf - 173 KB.).
  • Orde de 30 de xullo de 2012, pola que se aproba a Política de Seguridade dos Sistemas de Información do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. (pdf - 1,03 MB.).
  • Resolución de 8 de novembro de 2011, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se crea o selo electrónico do Organismo. (pdf - 321 KB.).
  • Resolución de 19 de setembro de 2011, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se crea a nova Sede Electrónica do Organismo. (pdf - 158 KB.).
  • Real Decreto 4/2010 de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica (pdf - 311 KB.).
  • Real Decreto 3/2010 de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica (pdf - 1,130 KB.).
  • Real Decreto 1671/2009 de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (pdf - 436 KB.).
  • Resolución de 15 de outubro de 2009, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se regula a tramitación electrónica automatizada de diversos procedementos en materia de protección por desemprego. (pdf - 180 KB.).
  • Lei 11/2007 de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos (pdf - 533 KB.).