Información

Normativa

O artigo 3 . 2 do Real Decreto 1671 / 2009 de de 6 novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11 / 2007 , de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a sede electrónica deberá identificar o titular e o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na mesma.

 • Resolución 9 de de setembro de , 2021 da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se concreta a ampliación de prazos efectuada mediante Resolución 21 de de xuño de , 2021 da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se amplían os prazos nos procedementos cuxa resolución é competencia do Servizo Público de Emprego Estatal a raíz do incidente informático de de 9 xuño de .. 2021
 • Resolución 21 de de xuño de , 2021 da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se amplían os prazos nos procedementos cuxa resolución é competencia do Servizo Público de Emprego Estatal a raíz do incidente informático de de 9 xuño de . 2021 (pdf - 102 KB.).
 • Resolución 6 de de abril de , 2016 do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba o sistema de firma electrónica mediante captura de firma dixitalizada con datos biométricos para relacionarse presencialmente co Servizo Público de Emprego Estatal. (pdf - 173 KB.).
 • Orde de de 30 xullo de , 2012 pola que se aproba a Política de Seguridade dos Sistemas de Información do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. (pdf - 1 , 03 MB.).
 • Resolución 8 de de novembro de , 2011 do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se crea o selo electrónico do Organismo. (pdf - 321 KB.).
 • Resolución 19 de de setembro de , 201 1 do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se crea a nova Sede Electrónica do Organismo. (pdf - 158 KB.).
 • Real Decreto 4 / 2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (pdf - 311 KB.).
 • Real Decreto 3 / 2010 de de 8 xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica (pdf - 1 , 130 KB.).
 • Real Decreto 1671 / 2009 de de 6 novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11 / 2007 , de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (pdf - 436 KB.).
 • Resolución de 15 de octubre de 2009 , del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia de protección por desempleo. (pdf - 180 KB.).
 • Lei 11 / 2007 de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos (pdf - 533 KB.).