Empresas

Normativa aplicable

Normativa aplicable

A comunicación de datos a través da aplicación Certific@2 terá os mesmos efectos que a efectuada polos demais medios admitidos en dereito.

A normativa aplicable pola que se rexe o uso deste servizo especifícase a continuación:

 • A Orde TIN/790/2010, de de 24 marzo, regula o envío obrigatorio polas empresas do certificado de empresa ao SEPE por medios electrónicos.
 • A Orde ESS/484/2013, de de 26 marzo, pola que se suprime a exención transitoria de envío do certificado de empresa prevista no art.. 5.1.b, da Orde TIN/790/2010, para empresas con menos de traballadores.. 10
 • A autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego establécese no artigo 7 do Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro, que regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego e o uso de medios telemáticos en relación con aquela, e nos artigos 4,5,6,7 e 11 da Orde TAS 770/2003, de de 14 marzo, que desenvolve o citado Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro.
 • A xestión dos datos de períodos de actividade para a solicitude de continuación de prestacións e subsidios por desemprego regúlase no artigo 13.5 do Real Decreto 625/1985, de de 2 abril.
 • A obrigación de acompañar o certificado de empresa á solicitude de prestación por desemprego regúlase no artigo 21.5 do Real Decreto 625/1985, de de 2 abril, que desenvolve a Lei 31/1984, de de 2 agosto, de protección por desemprego, coas modificacións introducidas polo Real Decreto 200/2006, de de 17 febreiro.
 • A comunicación dos datos do certificado de empresa esta prevista nos artigos 21.5 e 27 do Real Decreto 625/1985, de de 2 abril, e no 298 d) do texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, de de 30 outubro.
 • O recibo de presentación réxese polo artigo 6.3 do Real Decreto 772/1999, de de 7 maio, polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro.
 • Orde TAS/3261/2006, de de 19 outubro, pola que se regula a comunicación do contido do certificado de empresa e doutros datos relativos aos períodos de actividade laboral dos traballadores e o uso de medios telemáticos en relación con aquela, en desenvolvemento do Real Decreto 625/1985, de de 2 abril.
 • Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro, que regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego e o uso de medios telemáticos en relación con aquela, e nos artigos 4,5,6,7 e 11 da Orde TAS 770/2003, de de 14 marzo, que desenvolve o citado Real Decreto 1424/2002, de de 27 decembro.
 • Real Decreto 263/1996, de de 16 febreiro, polo que se regula a utilización de técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Administración Xeral do Estado, coas modificacións introducidas polo Real Decreto 209/2003, de de 21 febreiro.
 • Real Decreto 1483/2012, de de 29 outubro, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de despedimento colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada, no apartado uno da súa disposición final segunda, dá nova redacción ao artigo 22 do Real Decreto 625/1985, de de 2 abril, polo que se desenvolve a Lei 31/1984, de de 2 agosto, de protección por desemprego.
 • Orde ESS/982/2013, de de 20 maio, pola que se regula o contido e o procedemento de remisión da comunicación que deben efectuar os empregadores á Entidade Xestora das prestacións por desemprego nos procedementos de despedimento colectivo, e de suspensión de contratos e redución de xornada.