Empresas

Normativa aplicable

A normativa aplicable pola que se rexe este servizo, especifícase a seguir:

  • RD 1 / 2013 de de 29 novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social.
  • RD 364 / 2005 de de 8 abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva das persoas traballadoras con discapacidade.
  • ORDE de de 24 xullo de , 2000 pola que se regula o procedemento administrativo referente ás medidas alternativas de carácter excepcional ao cumprimento da cota de reserva do 2 de en 100 favor de persoas traballadoras con discapacidade en empresas de ou 50 máis persoas traballadoras, reguladas polo Real Decreto 27 / 2000 , de de 14 xaneiro.
  • Lei 39 / 2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas..