Empreses

Certific@2

Per qüestions de manteniment en els sistemes informàtics que donen suport a este portal, es produirà un tall de la connexió des de les 00 : 01 h. del dissabte 15 de juny fins a les 22 : 00 h. del diumenge 16 de juny de 2024 .

Disculpa les possibles molèsties. Treballem per a tu.

Enviament telemàtic de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada previst en l'Orde ESS/ 982 / 2013 .

Este servici permet realitzar a través d'Internet, per part de les empreses, la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), amb caràcter previ a la seua efectivitat, de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada.

En què consistix?

Consistix a oferir la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per part de les empreses i amb caràcter previ a la seua efectivitat, la informació relativa a les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, encara que en cap cas podrà fer-se extensiva aquesta comunicació al pagament de les prestacions per desocupació que puguen derivar-se de l'aplicació de les mesures citades.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'un usuari per a, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Com funciona el servici?

Per a utilitzar la aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha sigut enviat al SEPE. Com a resultat d'este segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en este cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació sobre les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quins són els beneficis?

Es facilita a les empreses els mitjans electrònics per a la transmissió d'informació al SEPE, que suposa la simplificació de tràmits, estalvi de costos i eliminació de paper.

Enllaços d'interés

  • Per a aquelles qüestions relatives a procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada poden contactar amb la Autoritat Laboral corresponent o consultar la Guia Laboral.
  • Per a qüestions relacionades amb les obligacions, infraccions o sancions derivades de l'incompliment de l'Orde ESS/ 982 / 2013 poden contactar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent.
Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional