Empreses

Certific@2

Enviament telemàtic de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada previst en l'Orde ESS/ 982 / 2013 .

Este servici permet realitzar a través d'Internet, per part de les empreses, la comunicació al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), amb caràcter previ a la seua efectivitat, de les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada.

En què consistix?

Consistix a oferir la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per part de les empreses i amb caràcter previ a la seua efectivitat, la informació relativa a les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, encara que en cap cas podrà fer-se extensiva aquesta comunicació al pagament de les prestacions per desocupació que puguen derivar-se de l'aplicació de les mesures citades.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'un usuari per a, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Com funciona el servici?

Para utilizar la aplicación Certific@ 2 , las personas usuarias deben disponer de autorización para la transmisión telemática de datos a los Servicios Públicos de Empleo, obtenida previamente conforme lo definido en la aplicación Contrat@, o de firma electrónica expedida por alguna de las autoridades de certificación.

Para los ficheros XML enviados a través del acceso a la aplicación Certific@ 2 , se realizan dos niveles de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resto de controles. Se realizan cuando el fichero ha sido enviado al SEPE. Como resultado de este segundo nivel de control, se procederá a enviar un correo electrónico informando del resultado definitivo del proceso: procesado correctamente o rechazado, en cuyo caso se adjuntarán los errores detectados.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació sobre les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quins són els beneficis?

Es facilita a les empreses els mitjans electrònics per a la transmissió d'informació al SEPE, que suposa la simplificació de tràmits, estalvi de costos i eliminació de paper.

Enllaços d'interés

  • Per a aquelles qüestions relatives a procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada poden contactar amb l'Autoritat Laboral corresponent o consultar la Guia Laboral.
  • Per a qüestions relacionades amb les obligacions, infraccions o sancions derivades de l'incompliment de l'Orde ESS/ 982 / 2013 poden contactar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent.
Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional