Informació

Identificació i titularitat

L'article 3 . 2 del Reial decret 1671 / 2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11 / 2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels servicis posats a la disposició dels ciutadans en la mateixa.

Característiques de la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

  • La direcció electrònica de referència de la Seu és https://sede.sepe.gob.es/ .
  • La titularitat de la Seu Electrònica correspon al Servici Públic d'Ocupació Estatal.