Informació

Normativa

L'article 3 . 2 del Reial decret 1671 / 2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11 / 2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels servicis posats a la disposició dels ciutadans en la mateixa.

 • Resolució de 9 de setembre de 2021 , de la Direcció general del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es concreta l'ampliació de terminis efectuada mitjançant Resolució de 21 de juny de 2021 , de la Direcció general del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'amplien els terminis en els procediments la resolució dels quals és competència del Servici Públic d'Ocupació Estatal arran de l'incident informàtic de 9 de juny de 2021 .
 • Resolució de 21 de juny de 2021 , de la Direcció general del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'amplien els terminis en els procediments la resolució dels quals és competència del Servici Públic d'Ocupació Estatal arran de l'incident informàtic de 9 de juny de 2021 . (pdf - 102 KB.).
 • Resolució de 6 de abril de 2016 , del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'aprova el sistema de firma electrònica mitjançant captura de firma digitalitzada amb dades biomètriques per a relacionar-se presencialment amb el Servici Públic d'Ocupació Estatal. (pdf - 173 KB.).
 • Orde de 30 de juliol de 2012 , per la qual s'aprova la Política de Seguretat dels Sistemes d'Informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. (pdf - 1 , 03 MB.).
 • Resolució de 8 de novembre de 2011 , del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es crea el segell electrònic de l'Organisme. (pdf - 321 KB.).
 • Resolució de 19 de setembre de 201 1 , del Servici Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es crea la nova Seu Electrònica de l'Organisme. (pdf - 158 KB.).
 • Real Decreto 4 / 2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (pdf - 311 KB.).
 • Reial decret 3 / 2010 de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (pdf - 1 , 130 KB.).
 • Reial decret 1671 / 2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11 / 2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics (pdf - 436 KB.).
 • Resolución de 15 de octubre de 2009 , del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia de protección por desempleo. (pdf - 180 KB.).
 • Llei 11 / 2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics (pdf - 533 KB.).