Notificacións

Consulta do contido de notificacións publicadas no BOE

A través deste servizo pode consultar o contido íntegro dos actos e resolucións ditados polo Servizo Público de Emprego Estatal no procedemento onde vostede ostenta a condición de interesado, cuxa notificación non foi posible na forma prevista nos artigos 41 e seguintes da Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e que foron notificados mediante a publicación do correspondente anuncio no Taboleiro Edictal Único do Boletín Oficial do Estado, tal como establece o artigo 44 da Lei citada.

Para acceder a este servizo é necesario que se identifique con usuario e contrasinal Cl@ve (facilitados na súa oficina de prestacións ou noutro organismo), certificado dixital ou DNI electrónico

Unha vez identificouse correctamente, este servizo mostraralle as resolucións ou comunicacións, ordenadas por data de publicación no Taboleiro Edictal Único, en estado “vixente” e “non vixente” e dálle a posibilidade de descargalas en pdf.

En estado vixente permanecerán durante un período de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Taboleiro Edictal Único do Boletín Oficial do Estado, que é o prazo establecido para considerar practicada a notificación e con iso considerar finalizado o procedemento administrativo.

No entanto, a resolución ou comunicación seguirá estando accesible para Ud. en estado “non vixente” durante noventa días máis. Transcorrido devandito período xa non se poden consultar neste servizo.

No caso das notificacións relacionadas con prestacións por desemprego, se non dispón dos sistemas de identificación mencionados pode acudir á súa oficina de prestacións, previa solicitude de cita, para que lle fagan entrega do contido íntegro da resolución ou comunicación.