Notificacións

FAQ Notificacións electrónicas

  • A notificación é o acto administrativo polo cal se pon en coñecemento do interesado un acto ou resolución que afecta os seus intereses. O adxectivo electrónico indica que dita notificación realizarase mediante medios telemáticos