Empresas

Certific@2

Envío telemático de períodos de actividade

Este servizo permite o envío a través de Internet , por parte das empresas, da transmisión de comunicacións de períodos de actividade e outras situacións producidas durante a vixencia das campañas de traballadores fixos-descontinuos ou durante os períodos de suspensión laboral ou redución da xornada ordinaria de traballo, autorizados por Expediente de Regulación de Emprego.

En que consiste?

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a calquera empresa que tivese acceso a Internet, períodos de actividade e outras situacións producidas durante a vixencia das campañas de traballadores fixos-descontinuos ou durante os períodos de suspensión laboral ou redución da xornada ordinaria de traballo, autorizados por Expediente de Regulación de Emprego.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro XML foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SEPE.

Para a xeración deste arquivo de XML, existe un asistente dentro de a aplicación Certific@ 2 .

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha de as autoridades de certificación.

Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@ 2 , realízanse dous niveis de control:

  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. En caso de detectarse erro, especifícase este e o ficheiro non é enviado para o seu procesamento no SEPE. En caso contrario o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.

Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.

As persoas usuarias da aplicación Certific@ 2 deben comunicar os datos de actividade laboral do mes ou meses anteriores. A comunicación de períodos de actividade pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano, tendo a autorización previa do traballador.

A transmisión telemática de datos por unha persoa usuaria autorizada respecto dos períodos de actividade laboral dos traballadores fixos descontinuos ou aos afectados por un Expediente de Regulación de Emprego de suspensión ou redución de xornada, permitirá a xestión por parte da entidade xestora da solicitude de continuación de prestacións e subsidios por desemprego dos este traballadores.

Cales son os beneficios?

A modalidade de Solicitude Única de prestación por desemprego, permite cobrar a prestación durante todos os períodos de inactividade dentro do mesmo ERE ou da mesma actividade fixa descontinua, sen necesidade de presentar cada vez que cesan temporalmente no traballo solicitude de continuación de prestacións na súa oficina de emprego, sempre que a empresa utilice esta aplicación Certific@ 2  para comunicar ao SEPE os períodos de actividade.

Documentación relacionada

Título do documento

Tamaño

Data

Guía para empresas

1 . 21  Mb

Setembro 2020

Manual de Usuario

1 , 30 Mb

Xullo 2022

Calendario períodos de actividade

61 Kb

 

Xuño 2024

Preguntas frecuentes

32 Kb

xullo 2010

Criterios aplicación coeficiente 1 , 25

159 Kb

setembro 2015

Guía aplicación Coeficiente SEFH

373 Kb

decembro 2017

Proxecto Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional