Empresas

Certific@2

Os empregadores de persoas traballadoras ao servizo do fogar poden acceder por Cl@ve mediante DNI/Certificado electrónico ou por Cl@ve permanente.

Envío telemático de certificados de empresa

Este servizo permite o envío a través de Internet, por parte das empresas, dos certificados de empresa de cesamentos por suspensión ou extinción da relación laboral, así como a remisión por parte dos empregadores no caso das persoas traballadoras ao servizo do fogar.

En que consiste?

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a calquera empresa que tivese acceso a Internet os certificados de cesamento da relación laboral cos traballadores e as traballadoras.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando diferentes medios:

1 . A través da aplicación da tecnoloxía XML. Utilizando esta tecnoloxía preséntanse dúas formas ben diferenciadas de poder facer chegar ao SEPE os certificados de cesamento:

 • Mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro XML foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SEPE.
 • Mediante el tratamiento de ficheros XML cuya gestión de envío está automatizada a través de la utilización de servicios web. Se trata de una tarea de carácter desatendida que no requiere intervención por parte de ningún usuario.

Esta tecnoloxía permite a comunicación de certificados de cesamento tanto a empresas cunha única conta de cotización como a empresas que tivesen máis dunha conta de cotización.

2 . A través da introdución en liña os datos de certificados de cesamento nun formulario web.

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha das autoridades de certificación.

O servizo funciona de diferente maneira en función do medio escollido (ver páxina ¿En que consiste?) para facer a comunicación dos certificados de cesamento:

1 . Para aquelas empresas que se decidan pola utilización da tecnoloxía XML.

Para calquera dos dous sistemas de envío de certificados de cesamento ao SEPE que utilizan esta tecnoloxía (ver páxina ¿En que consiste?), as empresas deberán xerar os ficheiros XML conforme a un único esquema publicado por este Organismo. Neste esquema especifícase a estrutura dos ficheiros de comunicación que as empresas deben enviar.

Principais características no funcionamento de ambos os servizos:

 • Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@ 2 , é dicir, enviados mediante intervención manual, realízanse dous niveis de control:
  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. En caso de detectarse erro, especifícase este e o ficheiro non é enviado para o seu procesamento no SEPE. En caso contrario o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.
   Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.
 • Para os ficheiros XML enviados a través da utilización de servizos web, e ao tratarse dun servizo totalmente desatendido, a empresa deberá realizar as adecuacións informáticas necesarias para dar soporte a esta xestión.

  En este apartado se incluyen dos servicios que están disponibles para su uso:
  • Servicio web de comunicación de datos, a través del cual se realizan los envíos de los ficheros XML. Como respuesta al envío, el SEPE asigna y devuelve a la empresa un número, que identifica unívocamente al envío realizado.
  • Servizo web de consulta de datos. A partir do identificador de envío anteriormente recibido, é posible usar este servizo para coñecer en que situación atópase o ficheiro XML comunicado (recibido ou en proceso), e no caso de ser xa procesado, recibirase como resposta un ficheiro que conterá o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.

Os traballadores e as traballadoras incluídas nos ficheiros XML a enviar por calquera dos dous servizos mencionados poden pertencer a empresas cunha única conta de cotización ou a empresas con máis dunha conta de cotización.

2 . Para aquelas empresas que se decidan pola opción de introdución de datos a través dun formulario web.

La utilización de esta opción supone la introducción de cada uno de los datos que conforman un certificado de cese de forma similar a como se cumplimentan en el impreso en papel, con las siguientes características:

 • Grabación inmediata del certificado en las bases de datos de Certific@ 2 , una vez los datos del mismo han sido cumplimentados correctamente.
 • Xeración da versión impresa en formato PDF.
 • Dispoñibilidade de todos os valores posibles nalgúns dos campos (tipo de contrato, profesión, causa de suspensión/extinción), o que impide que se poidan comunicar valores inexistentes.
 • Controis lóxicos e condicionantes nos campos de datas (data de alta na empresa, data de suspensión/extinción, data de cotización, ?), o que impide que se poidan comunicar datas erróneas.
 • Controis de obrigatoriedade (identificación do representante, grupo de cotización, data de alta na empresa,) e controis cruzados entre diferentes campos (causa de suspensión/extinción e número ERE,), o que impide que se deixen de comunicar datos requiridos.
 • Controis dos importes de cotización, ao estar topados cos máximos establecidos.
 • Datos da empresa e da persoa traballadora (nome e apelidos e número de afiliación á Seguridade Social) facilitados polo sistema, a partir da identificación da conta de cotización e do NIF/NIE do traballador ou da traballadora, respectivamente.
 • Posibilidade de consultar a mesma información contida no reverso do impreso en papel (Normativa, instrucións de enchemento e Lei de Protección de Datos), mediante botóns de axuda situados ao longo do formulario.

Cales son os beneficios?

Este servizo de envío telemático dos certificados de empresa resulta de utilidade para as empresas, dado que se axiliza, simplifica e automatiza o proceso de facilitar esta documentación ao SEPE, substituíndo así a súa entrega ao traballador en formato papel.

O Certificado de empresa de cesamento da relación laboral é un documento de vital importancia para o recoñecemento das prestacións por desemprego, polo que resulta importante facilitar dita documentación ao Servizo Público de Emprego, evitando o desprazamento do traballador á súa oficina. Así mesmo, será fundamental para a futura implantación dun servizo de recoñecemento das prestacións En liña.

Este servizo, en colaboración coas empresas, contribúe a alcanzar o obxectivo de impulsar a administración electrónica.

Polo que respecta á dispoñibilidade do servizo (ficheiro XML, servizo web, formulario web), o sistema permite realizar envíos de certificados de cesamento durante as 24 horas do día en calquera dos 365 días do ano.

A isto hai que engadir o importante paso que supón na automatización do proceso de envío a aplicación do servizo web, así como a independencia tecnolóxica da utilización do formulario web, xa que non require ningún tipo de coñecemento especial nin desenvolvemento informático por parte das empresas, tendo como único requisito dispor de acceso a Internet.

Proxecto Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional