Empresas

Certific@2

Envío telemático de altas de traballadores afectadas por Es

Este servizo permite o envío a través de Internet, por parte das empresas, das altas de traballadores afectadas por Expedientes de Regulación de Emprego de extinción, suspensión ou redución da relación laboral.

En que consiste?

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE) a calquera empresa que tivese acceso a Internet, as altas iniciais en prestación de todas aquelas persoas traballadoras afectadas por unha extinción, suspensión ou redución da xornada ordinaria de traballo consecuencia dun Expediente de Regulación de Emprego.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros en formato XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SPEE.

Para a xeración deste ficheiro XML, existe un asistente dentro de a aplicación Certific@ 2 .

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha de as autoridades de certificación.

Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@ 2 , realízanse dous niveis de control:

  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. En caso de detectarse erro, especifícase este e o ficheiro non é enviado para o seu procesamento no SEPE. En caso contrario o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.

Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.

A comunicación de altas de prestacións por Expediente de Regulación de Emprego pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano, tendo a autorización previa do traballador.

Cales son os beneficios?

Con esta aplicación que o Servizo Público de Emprego Estatal pon a disposición das empresas, preténdese a simplificación dos trámites para o recoñecemento e a redución dos prazos dos Expedientes de Regulación de Emprego.

Documentación relacionada

Título do documento

Tamaño

Data

Guía para empresas

1 . 53 Mb

novembro 2015

 

Manual de Usuario

1.36 Mb

marzo 2022

Preguntas frecuentes

152  Kb

decembro 2017

Proxecto Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional