Persones

Sol·licitud ajuda suplementària RAI per a víctimes violència gènere o domèstica. Pas 1 de 12

Ajuda suplementària de tres mesos de Renda Activa d'Inserció per canvi de residència per víctimes de violència de gènere o domèstica

Les víctimes de violència de gènere o domèstica, que s'hagen vist obligades i acrediten canvi de la seua residència en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció, o durant la seua permanència en est, podran percebre en un pagament únic una ajuda suplementària de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir de l'endemà a aquell en què se sol·licite.

El canvi de domicili haurà d'acreditar-ho mitjançant certificació/informe dels Servicis Socials de l'Administració Pública Autonòmica o Local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostre, de forma fefaent, que aquest canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o cartilla bancària, etc.).