Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE).

Condicions requerides

Per a la concessió de l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen, Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Haver sol·licitat la prestació per desocupació de nivell contributiu i tindre dret a ella sense compatibilitzar-la amb treball a temps parcial. En el cas d'estar reconeguda la prestació no ha d'haver-se esgotat o extingit.

Un. podria no tindre dret a l'abonament acumulat i anticipat de prestació contributiva per desocupació per no complir les anteriors condicions:

¿Desitja continuar? Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.