Persones

Tràmits en línia

Regles de càlcul de les rendes

Ajuda sobre les regles per al càlcul de les rendes declarades:

  • Rendes periòdiques (salaris, pensions, lloguers, interessos, la indemnització per extinció del contracte per l'import que supere la legal), emplene l'import  total de les rendes percebudes en 12 els mesos anteriors a la data de sol·licitud.
  • Rendes percebudes en un pagament únic (indemnitzacions percebudes per l'extinció del contracte de treball per l'import que supere la indemnització legal, premis de loteria…), emplene import percebut en 12 els mesos anteriors a la data de sol·licitud.

En cas d'alienació de béns immobles, a excepció de la vivenda habitual, rendiments de cabdal mobiliari, rescat de plans de pensions, etc., emplene el rendiment obtingut en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud, per la diferència entre el preu de transmissió i el d'adquisició o el guany patrimonial net de la declaració de l'IRPF si la va efectuar.
Altres guanys patrimonials obtinguts en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud: emplene l'import obtingut de la diferència entre el guany i pèrdua patrimonial.

  • Si en el moment de la sol·licitud disposa de béns de patrimoni, fons d'inversió mobiliaria i immobiliària, fons o plans de jubilació o qualsevol altra forma d'inversió de capital, a excepció de la vivenda habitualment ocupada pel sol·licitant i dels béns les rendes dels quals hagen sigut ja computades, emplene en “Altres rendes”, el resultat d'aplicar el % 50 de l'interés legal dels diners vigents sobre el valor del bé, fons o pla.

Les dades declarades en la sol·licitud seran verificats pel Servici Públic d'Ocupació Estatal amb la informació existent en l'Administració competent.