Persones

Tràmits en línia

Declaració de rendes en còmput anual del sol·licitant i dels familiars

Ajuda en la secció Declaració de rendes en còmput anual del sol·licitant i dels familiars:

L'apartat Rendes del sol·licitant ha d'emplenar-se en tots els casos.

L'apartat Dades i rendes del cònjuge ha d'emplenar-se sempre que el seu cònjuge convisca o depenga econòmicament del sol·licitant.

L'apartat Dades i rendes dels fills ha d'emplenar-se pel sol·licitant de la següent manera:

 • Ha d'emplenar-se amb les rendes de tots els fills que estiguen a càrrec del sol·licitant, amb independència de l'edat o de la condició de discapacitats, o menors acollits amb els quals convisca, a l'efecte de tindre en compte les rendes que perceben per a poder determinar la durada de la renda agrària en els termes previstos en l'art. 5 . 2 del RD 426 / 2003 , de 11 de abril, que regula la Renda Agrària.

Ha d'indicar totes les rendes obtingudes, sempre que es mantinguen en el moment de la sol·licitud, pel sol·licitant i els membres de la seua unitat familiar en 12 els mesos anteriors a la data de sol·licitud, qualsevol que siga el règim econòmic matrimonial, el seu origen i naturalesa, amb caràcter general pel seu import brut i tenint en compte les següents consideracions específiques:

 • Treballe/Pensions: Inclou el total de les rendes brutes del treball per compte d'altri, beques o altres ajudes similars, així com l'import de la indemnització per extinció del contracte de treball que supere la indemnització legal.
  • S'exclouen, les rendes del treball agrari com a treballador per compte d'altri de caràcter eventual, obtingudes tant pel propi sol·licitant com pels restants membres de la seua unitat familiar, així com els salaris obtinguts pel sol·licitant com a treballador fix discontinu agrari, mentre mantinga aquesta condició, l'import de la qual no supere la quantia de sis vegades el salari mínim interprofessional mensual vigent.
  • També s'exclouen, les rendes obtingudes pel sol·licitant per treballs de col·laboració social i els salaris percebuts per treballs compatibles amb la Renda Agrària en Programes de Foment d'Ocupació.
  • Comprèn els ingressos bruts de tot tipus de pensions i prestacions, incloses les pensions alimentoses i els salaris socials o similars, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill a càrrec, l'increment de la pensió de gran invalidesa per a cobrir el gasto per atenció a l'invàlid i l'import de les quotes destinades al finançament del conveni especial amb la Seguretat Social.
  • S'exclouen també, l'import de la Renda Agrària, percebuda pel sol·licitant i pels membres de la seua unitat familiar, i el subsidi dels eventuals REASS que pogueren percebre els membres d'aquesta unitat familiar i l'aportació de la quota fixa del REASS. Tampoc es consideraran rendes el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona tragadora amb fills menors d'anys.. 3
 • Cabdal mobiliari: Inclou els rendiments bruts dels comptes bancaris i inversions financeres.
 • Capital immobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels béns immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns immobiliaris, no arrendats i diferents de la vivenda habitual.
 • Activitats agropecuàries per compte propi: computa com a renda el rendiment net reduït (ingressos menys gastos) de les explotacions agropecuàries de les quals siguen propietaris, arrendataris, parcers o titulars per concepte anàleg.
 • Activitats econòmiques o professionals: computa com a renda el rendiment net reduït (ingressos menys gastos) dels diferents tipus d'activitats, econòmiques, professionals o empresarials.
 • Altres rendes: Inclouen les rendes de les plusvàlues o guanys patrimonials derivades de la venda de béns mobles i immobles, excepte el de la vivenda habitual, premis de loteria o similars i el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de jubilació, obtingudes per l'aplicació de les regles del càlcul de les rendes.