Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació per a treballadors eventuals del SEASS

Ajuda alta inicial subsidi agrícola

Nombre de jornades necessàries

Per a accedir a este subsidi es considerarà que es complix amb el requisit de tindre el període mínim de cotització de 35 jornades:

Tenint cobert en el Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social (SEASS) o en l'antic Règim Especial Agrari de la Seguretat Social un mínim de 35 jornades reals cotitzades en 12 els mesos anteriors a la situació de desocupació. A estos efectes es podran computar les jornades treballades en faenes agrícoles temporals en l'estranger, sempre que les Direccions d'àrees i Prefectures de Dependència de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions de Govern hagen visat el contracte de treball i certifiquen les jornades realitzades. Podran computar-se les jornades reals cotitzades a Andalusia i Extremadura pels treballadors fixos discontinus agraris, sempre que mantinguen aquesta condició en el moment de la sol·licitud, que no hagen sigut utilitzades per a obtindre un dret anterior, a la prestació per desocupació de nivell contributiu o als subsidis per desocupació, i s'hagen realitzat en 12 els mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació.

El període de còmput de les cotitzacions en 12 els mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació es retrotraurà pel temps equivalent al que el treballador haguera romàs en situació d'incapacitat temporal o maternitat, sempre que les corresponents jornades no hagueren sigut tingudes en compte per al naixement d'un dret anterior.

En el cas d'aturats majors d'anys 35 o menors d'aquesta edat amb responsabilitats familiars, per a completar el nombre mínim de trenta-cinc jornades se'ls podran computar les cotitzacions efectuades al Règim General de la Seguretat Social amb motiu de treballs prestats en obres afectades al Programa de Foment de l'Ocupació Agrària o altres assimilades, en 12 els mesos immediatament anteriors a la situació de desocupació, sempre que, almenys, s'hagen cotitzat 20 jornades reals al Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o a l'antic Règim Especial Agrari, si s'ha sigut perceptor del subsidi l'any immediatament anterior o sempre que s'hagen cotitzat almenys 30 jornades reals al Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o en l'antic Règim Especial Agrari, si no ha sigut perceptor del subsidi l'any immediatament anterior a la situació de desocupació.

També podran accedir al subsidi els treballadors que, havent sigut perceptors de l'ocupació comunitària l'any 1983 i perceptors del subsidi agrícola o de l'antic subsidi REASS l'any immediatament anterior a la sol·licitud, acrediten un mínim de 20 jornades reals cotitzades al Sistema Especial per a treballadors per compte d'altri Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social o a l'antic Règim Especial Agrari. Per a l'acreditació d'eixes jornades podran computar-se cotitzacions efectuades al Règim General de la Seguretat Social durant els dotze mesos immediatament anteriors a la situació de desocupació, en ocasió de treballs prestats en obres afectades al Programa de Foment de l'Ocupació Agrària.