Persones

Treballador autònom soci de societat mercantil

Els treballadors autònoms que sol·liciten el pagament únic per a constituir una societat o incorporara a una ja constituïda de la qual vagen a posseir el control efectiu, hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a l'aportació social, als gastos de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i tributs i fins al 15 per cent de l'import de la prestació al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

En cas contrari, suposarà el cobrament indegut de la mateixa i procedirà el seu reintegrament.