Persones

Ajuda Soci treballador de cooperativa

Els treballadors que sol·liciten el pagament únic per a constituir una societat o incorporara a una ja constituïda hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a l'aportació social obligatòria i, addicionalment, els gastos de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i tributs i fins al 15 per cent de l'import de la prestació al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre, en el supòsit en el qual s'haguera destinat la prestació als mateixos.