Persones

Treballador autònom amb discapacitat

Els treballadors que s'establisquen com a autònoms hauran de justificar documentalment que la quantitat percebuda es destina a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat. En cas contrari, suposarà el cobrament indegut de la mateixa i procedirà el seu reintegrament.

Al treballador autònom que pretenga iniciar una activitat professional per compte propi i acredite tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % rebrà l'import corresponent a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat amb el límit de la quantia total de prestació pendent de percebre.

Té consideració de treballador amb discapacitat aquell que la tinga reconeguda per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, o mitjançant resolució de l'INSS, del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.