Persones

Ajuda Abonament de l'import de la prestació contributiva i subvenció de l'import de les quotes de cotització a la Seguretat Social

Si el treballador està interessat a percebre en un sol pagament l'abonament de la prestació i la subvenció de quotes de la Seguretat Social, ha de realitzar la sol·licitud de les dos en el mateix acte.

Esta modalitat va dirigida als beneficiaris de prestacions quan pretenguen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les, quan aquests beneficiaris pretenguen constituir-se com a treballadors autònoms o través d'una societat mercantil sobre la qual es vaja a posseir o es posseïsca el control efectiu de la mateixa, amb els límits establits legalment.

En el cas que opte per l'abonament en un únic pagament del valor actual de l'import de la prestació contributiva, l'entitat gestora podrà abonar als beneficiaris de prestacions per desocupació de nivell contributiu fins al 100 per cent del valor actual de l'import d'aquesta prestació per a iniciar un treball per compte propi de forma autònoma o per a l'aportació de capital d'una societat mercantil sobre la qual es vaja a posseir o es posseïsca el control efectiu de la mateixa i es vaja a exercir en ella una activitat professional.

Si no obté el total de la quantia de la seua prestació en un sol pagament per a finançar la inversió inicial, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant fins a completar el % 100 per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenvolupament de la seua activitat com a treballador autònom. En este cas se li abonarà mensualment una quantitat fixa equivalent a l'import de les quotes que Un. haja ingressat com a treballador per compte propi del Règim Especial de Treballadors Autònoms, de Treballadors del Mar o d'Agraris de la Seguretat Social en el primer mes després de l'inici de l'activitat.