Persones

Ajuda Subvenció de les quotes de cotització a la Seguretat Social

Esta modalitat suposa abonar mensualment l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu, per a subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social, als beneficiaris de prestacions quan pretenguen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les, o quan aquests beneficiaris pretenguen constituir-se com a treballadors autònoms. En este supòsit:

  1. La quantia de la subvenció a abonar serà fixa i correspondrà a l'import de l'aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social a l'inici de l'activitat subvencionada, calculada en días completos de prestación.
  2. L'abonament es realitzarà mensualment per l'Entitat Gestora al treballador, prèvia comprovació que es manté d'alta en l'activitat subvencionada, fins a esgotar la quantia de la prestació per desocupació.