Persones

Ajuda Abonament en un únic pagament del valor actual de l'import de la prestació contributiva

Esta modalitat suposa abonar el valor actual de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions quan pretenguen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja creades o constituir-les, o quan aquests beneficiaris pretenguen constituir-se com a treballadors autònoms o capitalitzen la prestació per a destinar el seu import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de dotze mesos anteriors a l'aportació, sempre que vagen a posseir el control efectiu de la mateixa i a exercir en ella una activitat professional, enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

L'abonament de la prestació es realitzarà d'una sola vegada podent aconseguir fins al 100 per cent de l'import de la prestació capitalitzada, o per l'import que corresponga a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat en el cas de treballadors autònoms, així com per a l'aportació al capital social d'una entitat mercantil de la qual tinguen el control efectiu i en la qual vagen a realitzar una activitat professional, a l'aportació obligatòria establida amb caràcter general en cada cooperativa, o al de l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, en estos casos, en el necessari per a accedir a la condició de soci.

A més de destinar el pagament únic de la prestació a sufragar els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, així com al pagament de les taxes i tributs, podran destinar fins al 15 per cent de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.