Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE). Pas 1 de 12

Abans de continuar, llija atentament la següent informació rellevant que vosté ha de conéixer sobre l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Observacions

 • Si disposa de doble nacionalitat ha d'indicar les dos.
 • És important que emplene amb precisió les dades referides al seu domicili (calle, nombre, pis, etc.) i localitat en el país d'origen, ja que seran utilitzats per al pagament mitjançant xec nominatiu o per a qualsevol altra comunicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal haja de dirigir-li.

Requisits

 • Ser nacional d'un país que tinga conveni amb Espanya en matèria de Seguretat Social, o al que s'ha estés esta modalitat d'abonament, i tindre residència legal a Espanya.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació corresponent.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d'extinció de la relació laboral.
 • Tindre reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb el treball a temps parcial.
 • Assumir els següents compromisos:
  • Retornar al país d'origen en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de la data del primer pagament a Espanya.
  • No retornar a Espanya en el termini de tres anys per a residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional per compte propi o aliena. Aquest termini començarà a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya.
 • No estar incurs en cap dels supòsits de prohibició d'eixida del territori nacional previstos en la legislació d'estrangeria.

Contingut

 • Modalitat d'abonament.
  • Percepció anticipada i de forma acumulada de l'import de la prestació econòmica de nivell contributiu.
  • De la quantia a abonar es deduirà la quantitat que resulte en aplicació de la normativa reguladora de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • No comporta cap cotització a la Seguretat Social, per la qual cosa no es realitzarà deducció en concepte de cotització
 • Abonament en dos terminis.
  • Un 40 % de la prestació, s'abonarà a Espanya, una vegada reconegut el dret, el dia 10 del mes que corresponga.
  • El 60 % restant s'abonarà en el país d'origen, una vegada transcorregut el termini de trenta dies naturals comptats a partir de la realització del primer pagament, que es realitzarà el dia 10 del mes que corresponga, i en el termini màxim de 90 dies des del dit primer pagament.

Per a rebre este abonament, és necessari que, de forma immediata a la tornada, el treballador comparega personalment en la representació diplomàtica o oficina consular espanyola en el país d'origen per a acreditar la seua tornada al mateix. En aquest moment haurà de procedir a l'entrega de la Targeta d'Identitat d'Estranger de la qual és titular, així com de la dels membres que li han acompanyat en la seua tornada.

Sol·licitud

 • Hauran d'adquirir-se els compromisos indicats en la sol·licitud, així com acreditar la identitat i nacionalitat i indicar les dades necessàries per a fer efectiu el pagament de la prestació tant a Espanya com en el país d'origen.
 • No s'admetrà renunciar a l'abonament de la prestació una vegada fet efectiu el primer pagament de la prestació.
 • El Servici Públic d'Ocupació Estatal traslladarà de les resolucions favorables a la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració i a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a fi que es procedisca a verificar el control del compliment dels compromisos adquirits en la present sol·licitud.

Efectes

 • Una vegada produït l'abonament de la prestació contributiva en la modalitat de pagament:
  • La prestació per desocupació es considerarà extingida.
  • No es podran obtindre els subsidis per esgotament d'aquesta prestació.
  • No es podrà accedir a les prestacions i subsidis per desocupació en un període de, almenys, tres anys que començaran a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament de la prestació.
 • Reconegut el dret a l'abonament, l'autorització de residència, quedarà extingida, transcorreguts 30 dies naturals comptats a partir de la data de realització del primer pagament a Espanya, sense necessitat d'un altre procediment administratiu.
 • Si el beneficiari de l'abonament acumulat i de forma anticipada té familiars reagrupats amb ell, sense una autorització de residència independent, estos també perdran les seues autoritzacions de residència, en els termes previstos en la normativa en matèria d'estrangeria.
 • D'igual manera, no podran concedir-se autoritzacions de residència i treball a els qui hagueren sigut beneficiaris d'esta modalitat d'abonament de la prestació contributiva per desocupació, mentre no haja transcorregut un període de tres anys que començarà a explicar-se segons s'ha indicat.

Forma de pagament

 • Es pot optar entre pagament per xec nominatiu o per transferència bancària.
 • En el cas d'optar per la modalitat de xec, l'entrega d'est d'efectuarà en el domicili consignado en el apartado 1 de la sol·licitud (Dades personals del sol·licitant), al titular beneficiari de la prestació. El xec caducarà als 90 dies.