Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Ajuda sobre el tipus de rendes que ha de declarar el sol·licitant

L'apartat Rendes del sol·licitant ha d'emplenar-se en tots els casos.

L'apartat Dades i rendes del cònjuge ha d'emplenar-se sempre que el seu cònjuge convisca o depenga econòmicament del sol·licitant.

L'apartat Dades i rendes dels fills ha d'emplenar-se pel sol·licitant sempre que tinga fills menors d'anys, 26 o majors amb discapacitat, o menors acollits sempre que convisquen amb ell o depenguen econòmicament del sol·licitant.

Ha d'indicar totes les rendes obtingudes, sempre que es mantinguen en el moment de la sol·licitud, pel sol·licitant i els membres de la seua unitat familiar en el mes anterior al de la data de sol·licitud, qualsevol que siga el règim econòmic matrimonial, el seu origen i naturalesa, amb caràcter general pel seu import brut i tenint en compte les següents consideracions específiques:

  • Treballe/Pensions: Inclou el total de les rendes brutes del treball per compte d'altri (excepte les d'aquell en el qual haja cessat el sol·licitant o els membres de la seua unitat familiar), beques o altres ajudes similars, així com l'import de la indemnització per extinció del contracte de treball que supere la indemnització legal. S'exclouen, les rendes obtingudes pel sol·licitant per treballs de col·laboració social i els salaris percebuts per treballs compatibles amb les prestacions per desocupació en Programes de Foment d'Ocupació. Comprèn els ingressos bruts de tot tipus de pensions i prestacions, incloses les pensions alimentoses i els salaris socials o similars, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill a càrrec i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills menors d'anys.. 3

    Les rendes individuals del cònjuge o fill agressor no es computen com a rendes familiars, no havent de considerar-se a estos com a integrants de la unitat familiar de la víctima a l'efecte del còmput de les rendes.

  • Cabdal mobiliari: Inclou els rendiments bruts dels comptes bancaris i inversions financeres.
  • Capital immobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels béns immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns immobiliaris, no arrendats i diferents de la vivenda habitual.
  • Activitats professionals/agràries: Indiquen el rendiment net reduït (ingressos menys gastos) dels diferents tipus d'activitats per compte propi, així com l'import net de les subvencions a l'activitat agrària.
  • Altres rendes: Inclouen les rendes de les plusvàlues o guanys patrimonials derivades de la venda de béns mobles i immobles, excepte el de la vivenda habitual, premis de loteria o similars i el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de jubilació, obtingudes per l'aplicació de les regles del càlcul de les rendes.