Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per reincorporació a la renda activa d'inserció

Per a sol·licitar la reincorporació al programa, haurà d'inscriure's com a demandant d'ocupació i activar el Compromís d'Activitat, en els quinze dies següents al cessament en el treball per compte propi, a la tornada a Espanya o a l'excarceració.

La petició fora de termini suposarà la pèrdua de tants dies de renda i cotització a la Seguretat Social, com medien entre l'endemà al del cessament en el treball per compte propi o al de la tornada i el dia de la sol·licitud.

En el cas de tornar a reunir el requisit de manca de rendes individual o de la unitat familiar, podrà sol·licitar la reincorporació al programa sempre que s'acredite novament la concurrència d'aquests requisits, dins del període de sis mesos a partir de la data de baixa temporal en el programa.

En el cas del cessament en el treball per compte d'altri a temps complet, es recuperarà d'ofici la percepció de la renda activa d'inserció, sempre que el treballador figure inscrit com a demandant d'ocupació.