Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per unes altres persones víctimes de violència domèstica

Es considerarà víctima de violència domèstica, de conformitat amb l'article 173 del Codi Penal, exclusivament:

  • A la dona que patix violència exercida per sus padres o pels seus fills.
  • A l'home que patisca violència exercida pel seu cònjuge, excónyuge, o, persona lligada a ell per anàloga relació d'afectivitat (parella de fet), o per sus padres o pels seus fills.

Vosté ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Tindre acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència domèstica.
  • No ser beneficiària d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació.

Les víctimes de violència de gènere o domèstica, que s'hagen vist obligades i acrediten canvi de la seua residència en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció, o durant la seua permanència en est, podran percebre en un pagament únic una ajuda suplementària de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir de l'endemà a aquell en què se sol·licite.

Esta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

La sol·licitud de l'ajuda per canvi de residència, haurà de presentar-se en l'Oficina d'Ocupació on estiga inscrita la víctima. El canvi de domicili haurà d'acreditar-ho presentant en aquesta oficina certificació/informe dels Servicis Socials de l'Administració Pública Autonòmica o Local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostre, de forma fefaent, que aquest canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o cartilla bancària, etc.).