Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per víctima de violència de gènere per la seua parella o ex-parella

Es considera víctima de violència de gènere, la dona que patix tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la provocació arbitrària de llibertat i que és exercida sobre esta per part d'els qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o d'els qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, àdhuc sense convivència.

Vosté ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Tindre acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere.
  • No ser beneficiària d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació.

Les víctimes de violència de gènere o domèstica, que s'hagen vist obligades i acrediten canvi de la seua residència en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció, o durant la seua permanència en est, podran percebre en un pagament únic una ajuda suplementària de quantia equivalent a l'import de tres mesos de renda activa d'inserció a partir de l'endemà a aquell en què se sol·licite.

Esta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al programa de renda activa d'inserció.

La sol·licitud de l'ajuda per canvi de residència, haurà de presentar-se en l'Oficina d'Ocupació on estiga inscrita la víctima. El canvi de domicili haurà d'acreditar-ho presentant en aquesta oficina certificació/informe dels Servicis Socials de l'Administració Pública Autonòmica o Local competent, o mitjançant qualsevol altre document que demostre, de forma fefaent, que aquest canvi es va fer efectiu (rebuts, canvis de domiciliació de comptes o cartilla bancària, etc.).