Persones

Ajuda alta inicial per persona amb discapacitat.

Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents específics: 

  • Estar inscrit ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 o més mesos. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat un període acumulat de 90 o més dies en els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud).
    • Si se ha trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 días anteriores a la fecha de solicitud.
    • Si s'ha eixit a l'estranger, per qualsevol motiu o durada, exceptuant si aquesta eixida ha sigut per matrimoni o naixement de fill, defunció o malaltia greu del cònjuge o parents fins a segon grau, o compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal, sempre que en estos casos l'estada en l'estranger no haja sigut superior a 15 dies naturals.

    En els casos d'interrupció de la demanda s'exigirà un període 12 de mesos ininterromput des de la nova inscripció.

  • És obligatori aportar la documentació de declaració de cerca activa d'ocupació (BAE) per a acreditar davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal, que almenys, s'han realitzat tres accions de cerca activa d'ocupació, segons l'establit en el Reial decret-llei 16 / 2014 , del de 19 desembre.
  • Tindre un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % o tindre reconeguda una incapacitat que supose una disminució en la seua capacitat laboral del percentatge anteriorment indicat.
  • Haver extingit la prestació per desocupació de nivell contributiu i/o el subsidi per desocupació de nivell assistencial, llevat que l'extinció s'haja produït per imposició de sanció i no tindre dret a estes prestacions. No reunirà el requisit el treballador que haja extingit el subsidi per desocupació o la renda agrària a favor dels eventuals agraris, no havent extingit cap altre tipus de prestació o subsidi per desocupació.

Nota: Si és perceptor de pensió d'invalidesa no contributiva i s'aprova la seua sol·licitud de Renda Activa d'Inserció, el Servici Públic d'Ocupació Estatal comunicarà a l'Organisme competent en la gestió de la seua pensió la seua incorporació al programa així com que l'admissió queda condicionada a la recepció d'un certificat emès per aquest Organisme que acredite que Un. deixarà de percebre la pensió d'invalidesa no contributiva a partir de la data en què s'inicie la meritació de la Renda Activa d'Inserció.