Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda de declaració de rendes en còmput mensual

L'apartat Rendes del sol·licitant ha d'emplenar-se en tots els casos.

L'apartat Dades i rendes del cònjuge i Dades i rendes dels fills ha d'emplenar-se sempre que tinga cònjuge i/o fills menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, així com els menors acollits, que convisquen amb el sol·licitant o que estiguen econòmicament al seu càrrec, llevat que sol·licite el subsidi per a majors d'anys, 52 d'emigrants retornats, d'alliberats de presó, per expedient de revisió d'invalidesa o d'esgotament de prestació contributiva sense responsabilitats familiars, o l'especial de majors d'anys.. 45

Ha d'indicar totes les rendes obtingudes per Un., el seu cònjuge i fills en el mes anterior al de la data de sol·licitud, qualsevol que siga el règim econòmic matrimonial, el seu origen i naturalesa, amb caràcter general pel seu import brut i tenint en compte les següents consideracions específiques:

  • Treballe/Pensions: Inclou el total de les rendes brutes del treball per compte d'altri (excepte les d'aquell en el qual haja cessat el sol·licitant o els membres de la seua unitat familiar), beques o altres ajudes similars, així com l'import de la indemnització per extinció del contracte de treball que supere la indemnització legal. S'exclouen, les rendes obtingudes pel sol·licitant per treballs de col·laboració social i els salaris del sol·licitant percebuts per treballs compatibles amb les prestacions per desocupació en Programes de Foment d'Ocupació. Comprèn els ingressos bruts de tot tipus de pensions i prestacions, incloses les pensions alimentoses i els salaris socials o similars, excepte la prestació de la Seguretat Social per fill a càrrec i el cobrament anticipat de la deducció fiscal de la dona treballadora amb fills menors d'anys.. 3
  • Cabdal mobiliari: Inclou els rendiments bruts dels comptes bancaris i inversions financeres.
  • Capital immobiliari: Comprèn els rendiments bruts dels béns immobles arrendats i les imputacions de rendes de béns immobiliaris, no arrendats i diferents de la vivenda habitual.
  • Activitats professionals/agràries: Indiquen el rendiment net reduït (ingressos menys gastos) dels diferents tipus d'activitats per compte propi, així com l'import net de les subvencions a l'activitat agrària.
  • Altres rendes: Inclouen les rendes de les plusvàlues o guanys patrimonials derivades de la venda de béns mobles i immobles, excepte el de la vivenda habitual, premis de loteria o similars i el rendiment presumpte del patrimoni, fons d'inversió o plans de jubilació, obtingudes per l'aplicació de la regla del càlcul de les rendes.