Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda Compatibilitat treballe temps parcial

La percepció del subsidi per desocupació és compatible:

En el cas que Un. estiga percebent un subsidi per desocupació i es col·loque en un treball a temps parcial, pot compatibilitzar-ho amb el subsidi, sempre que les rendes del treball a temps parcial, sumades a aquelles altres que puga obtindre, no impliquen la pèrdua del requisit de manca de rendes pròpies superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. En este cas es deduirà de l'import del seu subsidi la part proporcional al temps treballat i per cada dia compatibilitzat es consumirà un dia sencer de subsidi. Si finalitza el seu contracte de treball a temps parcial i no ha esgotat el seu subsidi, haurà de sol·licitar la represa del subsidi perquè se li torne a pagar en la quantia que li corresponia abans de la compatibilización amb la col·locació a temps parcial.

Si Un. no opta per compatibilitzar el treball a temps parcial amb el subsidi de desocupació, este se suspèn i quan finalitze la relació laboral podrà reprendre el període que li quedava pendent de cobrar quan es va suspendre el subsidi, en la mateixa quantia que tenia abans de suspendre-ho.