Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda Pròrroga de subsidi

El subsidi per desocupació es reconeixerà per un període inicial de sis mesos que es va prorrogant per sis mesos més, prèvia sol·licitud, fins a aconseguir la durada màxima segons el tipus de subsidi reconegut, sempre que no hi haja hagut variacions en els requisits de rendes tant del sol·licitant com de la resta de membres que componen la unitat familiar, si escau, que impliquen la pèrdua dels requisits d'accés al subsidi que tenia concedit.

La sol·licitud haurà de formular-se en el termini que media entre l'endemà a la data d'esgotament del període de dret semestral i els quinze dies següents a la data del venciment del període de pagament de l'última mensualitat reportada.