Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda a fixos-discontinus

Un. ha de complir, a més dels requisits generals, el següent:

  • Els treballadors fixos discontinus, inclosos els que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetisquen en les dates certes, mentre mantinguen aquesta condició no podran obtindre el subsidi de majors d'anys 55 durant els períodes d'activitat intermitent o de temporada. No obstant açò, podrà obtindre aquest subsidi quan s'extingisca la seua relació laboral, sempre que reunisquen els requisits generals del mateix.

En els casos de percepció del subsidi per desocupació quan es tracta de treballadors fixos discontinus:

  • Si són menors de cinquanta-cinc anys i el beneficiari ha acreditat, a l'efecte del reconeixement del subsidi, un període d'ocupació cotitzada de cent huitanta o més dies, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la seguretat social corresponents a la contingència de jubilació durant un període de seixanta dies, a partir de la data en què nasca el dret al subsidi.
  • Sense so majors de cinquanta-cinc anys, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la contingència de jubilació durant tota la percepció del subsidi una vegada complida l'edat indicada.

A l'efecte de determinar la cotització en els supòsits indicats en els apartats anteriors es prendrà com a base de cotització el topall mínim de cotització vigent a cada moment.