Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda alta inicial per cotització insuficient

Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Tindre cotitzats, en un règim de la Seguretat Social que contemple la contingència de desocupació, almenys tres mesos si té responsabilitats familiars o sis mesos si no les té, i no haver cobert el període mínim de cotització per a tindre dret a prestació contributiva ( 360 dies).

Es consideren responsabilitats familiars tindre a càrrec el cònjuge, fills menors d'anys, 26 majors discapacitats o menors acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres, no supere el % 75 del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. No es consideraran a càrrec el cònjuge o els fills amb rendes superiors al límit abans indicat.

En el cas de les víctimes de la violència de gènere o domèstica, no es considerarà a càrrec de la víctima al cònjuge o fill agressor, ni se li computarà com a membre de la unitat familiar, ni es tindran en compte les seues rendes.