Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda alta inicial subsidi especial majors d'anys. 45

Un. ha de complir a més dels requisits generals, els següents:

  • Tener 45 años cumplidos en la fecha de agotamiento de la prestación.
  • Haber agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo de 720 días.
  • Els treballadors fixos discontinus, inclosos els que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes, mentre mantinguen aquesta condició no podran obtindre este subsidi durant els períodes d'activitat intermitent o de temporada. No obstant açò, podran obtindre-ho quan s'extingisca la seua relació laboral, sempre que reunisquen els requisits anteriorment exposats o si, a més de reunir els requisits generals quan:
    • Tinguen cotitzacions com a fixos discontinus o per treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes un mínim de nou anys al llarg de la seua vida laboral i haja esgotat una prestació contributiva per desocupació de qualsevol durada.

Este subsidi és preferent al d'esgotament de la prestació contributiva amb o sense responsabilitats familiars.