Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda alta inicial majors d'anys. 52

Un. ha de complir a més dels requisits generals, els següents:

Si ha treballat en l'estranger:

Si ha sigut en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa, per a acreditar les cotitzacions haurà d'aportar Document I- 301 o equivalent.

 • Estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes a partir de l'endemà a l'esgotament de la prestació contributiva, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Tindre complits 52 anys o més a la data de sol·licitud. Si Un. accepta una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera este quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
 • Haver complit 52 anys en la data de l'esgotament de la prestació contributiva o subsidi per desocupació, o tindre complida esta edat en el moment de reunir els requisits per a accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de prestació contributiva, emigrant retornat, revisió per millorança d'una invalidesa, alliberat de presó o cotitzacions insuficients per a prestació contributiva, o complir-la durant la percepció d'estos o en la data en la qual es complix el període d'espera d'un mes en el cas dels subsidis que ho requerixen.
 • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per a accedir a la pensió contributiva de jubilació en el Sistema de Seguretat Social espanyol.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seua vida laboral.
 • Estar inclòs en algun dels supòsits següents:
 • Haver esgotat una prestació contributiva per desocupació.
 • Ser emigrant retornat sense dret a prestació contributiva per desocupació.
 • Ser alliberat de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació i haver estat en privació de llibertat més de sis mesos.
  • Haver sigut declarat plenament capaç o invàlid parcial com a conseqüència d'expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual.
  • Estar en situació legal de desocupació, no tindre dret a prestació contributiva per desocupació per no haver cobert el període mínim de cotització ( 12 mesos), sempre que haja cotitzat, almenys, tres mesos.

Si ha treballat en l'estranger:

 • Si ha sigut en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa, per a acreditar les cotitzacions haurà d'aportar Document I- 301 o equivalent

Relació de països pertanyents a la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Suïssa i Austràlia

Alemanya

Austràlia

Àustria

Belgica

Bulgària

Xipre

 

Dinamarca

Eslovàquia

Eslovènia

Espanya

Estònia

Finlàndia

França

Grècia

Hongria

Irlanda

Islàndia

Itàlia

Letònia

Liechtenstein

Lituània

Luxemburg

Malta

Noruega

Països Baixos

Polònia

Portugal

Regne Unit

República Txeca

Romania

Suècia

Suïssa

 • Si ha treballat en un país que tinga conveni amb Espanya en matèria de jubilació, per a acreditar les cotitzacions haurà d'aportar document on conste tota la seua vida laboral en aquest país.

Països que tenen conveni amb Espanya en matèria de jubilació

Andorra

Republica Dominicana

Perú

Argentina

Equador

Rússia

 

Austràlia

Estats Units

Tunísia

Brasil

Filipines

Ucraïna

Canadà (excepte Quebec)

Marroc

Uruguai

Xile

Mèxic

Veneçuela

Colòmbia

Paraguai

La duració màxima d'este subsidi serà fins que vosté abast l'edat que li permeta accedir a la pensió contributiva de jubilació.

Durant la percepció del subsidi per a majors d'anys 52 el Servici Públic d'Ocupació Estatal cotitzarà per la contingència de jubilació, sent la base de cotització el 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Este subsidi no serà aplicable als treballadors fixos discontinus inclosos els que realitzen treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes mentre mantinguen aquesta condició.

Els treballadors que hagen esgotat una prestació contributiva per a eventuals agraris no podran tindre accés directament a este subsidi, àdhuc complint la resta dels requisits.