Persones

Annexat de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda compatibilitat temps parcial

Documentació general

 • Si és beneficiari d'una prestació per desocupació de nivell contributiu i es col·loca a temps parcial: No necessita aportar documentació.
 • Si és beneficiari d'una prestació per desocupació de nivell contributiu generada pel cessament en un treball a temps parcial i es col·loca a temps parcial: No necessita aportar documentació.
 • En cas de tindre càrregues familiars i haja variat la seua situació augmentant els fills al seu càrrec: Només serà necessari acreditar aquells fills que no s'hagen fet constar en sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers amb traducció oficial a l'espanyol.
  • Si té fills majors d'anys 26 discapacitats: certificat del grau de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Economia i Competitivitat o de Defensa que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat, dels fills, llevat que. siga pensionista d'incapacitat per l'INSS, en este cas no necessita acreditar res
  • Si té menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en què conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En el cas de separació o divorci: sentència y/o conveni regulador de la separació.
  • En cas de fills que no residixen a Espanya i estiguen treballant:
   • Formulari I- 302 , o
   • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya en el país de residència, o certificació de l'organisme competent en eixe país sobre la situació laboral dels fills.