Persones

Annexat de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda per nou dret

Documentació general

Per a l'acreditació de la situació legal de desocupació: Certificat d'empresa, firmat i segellat de l'última empresa en la qual ha treballat.

A més de la documentació general (certificat d'empresa) hauran de presentar una altra documentació, segons la situació:

 • Si perd un treball a temps complet i manté un altre a temps parcial: Certificat d'empresa del treball que manté.
 • Si perd un treball a temps parcial i manté un altre a temps parcial: Si posteriorment perd el treball a temps parcial que mantenia: Certificat d'empresa dels últims 180 dies anteriors a la pèrdua del primer treball a temps parcial.
 • En cas d'haver impugnat l'acomiadament: Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o interlocutòria en cas de no readmissió o readmissió irregular pel qual es declare extingida la relació laboral.
 • En cas d'haver cessat en l'activitat d'artista: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas d'haver cessat en l'activitat de torero:
  • Contracte de treball de l'última actuació.
  • L'interessat podrà annexar qualsevol altra documentació que considere important per a la tramitació de la seua sol·licitud.
 • En cas de treballadors fixos-discontinus: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de procedir del règim agrari: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de càrrecs públics o sindicals: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de cessar en una empresa havent sol·licitat excedència voluntària en una altra anterior: Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja ha transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no està previst un període mínim de durada de l'excedència concedida, haurà d'aportar escrit de l'empresa en el conste que no pot reingresar a la mateixa.
 • En el cas que procedisca del Règim d'ISFAS: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de ser un Representant de Comerç: Si no té el certificat d'empresa firmat i segellat de l'última empresa en la qual ha treballat: Certificació d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social.
 • En el cas que procedisca d'un ERE: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de socis cooperativistes: En el supòsit de cessament per causes econòmiques, tecnològiques o de força major: certificació de l'Autoritat Laboral constatant aquestes causes.
 • En cas d'extinció o suspensió de la relació laboral de víctimes de violència de gènere: Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere: orde de protecció dictada pel jutge, o, de manera excepcional, informe del Ministeri Fiscal.
 • En cas d'haver treballat en un país estranger:
  • Si torna d'un país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o d'un país amb què hi ha conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia) : Formulari E- 301 o document equivalent (en el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral del dit país) .
  • Si torna d'un país que no siga membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no existisca conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per la Dependència de Treball de les Delegacions i Subdelegacions de Govern, en la qual conste, en tot cas, la condició d'emigrant retornat, la data de la tornada i el temps treballat en el país estranger.
 • En cas de ser alliberat de presó:
  • Certificació del Director del Centre Penitenciari, en la qual conste l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seua situació de privació de llibertat.
 • En cas que al treballador li siga declarada una incapacitat permanent total i opte per cobrar la prestació per desocupació: No es requerix documentació addicional a la general.

Per a qualsevol cas:

 • Si en els últims 6 anys haguera realitzat treballs a temps parcial anteriors al de l'últim cessament i no ha cobrat cap prestació per ells: Contractes dels últims 6 anys dels treballs a temps parcial.
 • En cas d'accedir a la prestació després d'una maternidad/paternidad: No es requerix documentació addicional a la general.
 • En cas de tindre càrregues familiars i haja variat la seua situació augmentant els fills al seu càrrec: Només serà necessari acreditar aquells fills que no s'hagen fet constar en sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers amb traducció oficial a l'espanyol.
  • Si té fills majors d'anys 26 discapacitats: certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Economia i Competitivitat o de Defensa que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat, dels fills
  • Si té menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en què conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En el cas de separació o divorci: sentència y/o conveni regulador de la separació.
  • En cas de fills que no residixen a Espanya i estiguen treballant:
   • Formulari I- 302 , o
   • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya en el país de residència, o certificació de l'organisme competent en eixe país sobre la situació laboral dels fills.