Persones

Annexat de documentació. Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda Represa

Documentació general

Per a l'acreditació de la situació legal de desocupació: Certificat d'empresa, firmat i segellat de l'última empresa en la qual ha treballat.

"En cas d'haver impugnat l'acomiadament: Acta de conciliació administrativa o judicial, o resolució judicial, o providència d'opció per la indemnització, o interlocutòria en cas de no readmissió o readmissió irregular pel qual es declare extingida la relació laboral.

A més de la documentació general (certificat d'empresa) hauran de presentar una altra documentació, segons la situació:

 • Quan la causa de suspensió de la prestació siga la realització d'un treball per compte d'altri de duració inferior a 12 mesos: No es requerix documentació addicional a la general.
 • Quan la causa de suspensió de la prestació siga la realització d'un treball per compte propi de durada inferior a 24 mesos: No és necessari que aporte cap documentació.
 • Quan la causa de suspensió de la prestació siga trasllat a l'estranger per temps inferior a 12 mesos per a buscar ocupació, realitzar un treball, perfeccionament professional o participar en accions de cooperació internacional:
  • En el cas que haja realitzat un treball:
   • Si torna d'un país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de d'un país amb què hi ha conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia) : Formulari E- 301 o document equivalent (en el cas dels emigrants de Suïssa, certificat de l'Agregaduría Laboral del dit país).
   • Si torna d'un país que no és membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu amb el qual no existix conveni sobre protecció per desocupació: Certificació emesa per la Dependència de Treball de les Delegacions i Subdelegacions de govern, en la qual conste la data de la tornada i el temps treballat en el país d'emigració.
  • En el cas que siga trasllat a l'estranger per a cerca d'ocupació o perfeccionament professional o cooperació internacional: Prova documental de tals circumstàncies. (Per ej: certificat d'inscripció en els Servicis Públics d'ocupació, certificat del centre en què haja realitzat els estudis o cursos, certificació expedida per l'organisme que acredite la cooperació internacional).
 • Quan la causa de suspensió de la prestació siga compliment de condemna que implique privació de llibertat:
  • Certificació del Director del Centre Penitenciari, en la qual conste l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
  • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seua situació de privació de llibertat.
 • Quan la causa de suspensió siga maternidad/paternidad: No necesita aportar ninguna documentación específica.
 • En cas de tindre càrregues familiars i haja variat la seua situació augmentant els fills al seu càrrec: Només serà necessari acreditar aquells fills que no s'hagen fet constar en sol·licituds anteriors.
  • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers amb traducció oficial a l'espanyol.
  • Si té fills majors d'anys 26 discapacitats: certificat del grau de discapacitat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Economia i Competitivitat o de Defensa que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat, dels fills
  • Si té menors acollits: resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en què conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
  • En el cas de separació o divorci: sentència y/o conveni regulador de la separació.
  • En cas de fills que no residixen a Espanya i estiguen treballant:
   • Formulari I- 302 , o
   • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya en el país de residència, o certificació de l'organisme competent en eixe país sobre la situació laboral dels fills.