Persones

Sol·licitud de prestació contributiva

Ajuda tipus de prestació

Alta inicial

Si es troba en situació legal de desocupació i ha cotitzat per desocupació un període mínim de 360 dies, dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Represa

Si és beneficiari d'una prestació contributiva i se suspén, podrà sol·licitar la represa de la mateixa una vegada finalitzada la causa de suspensió.

Opció per nou dret

Si Un. té aprovat un dret a prestació contributiva que no ha esgotat i es col·loca realitzant un treball per compte d'altri igual o superior a 360 dies ininterromputs, o realitza treballs de durada inferior a 360 dies, però no reprèn la prestació quan finalitza aquests treballs, sumant entre ells 360 dies o més, aquesta prestació s'extingix. No obstant açò, quan perd aquest treball pot optar entre reobrir la prestació anterior, amb les bases percentatges i topalls que tinguera en el seu moment i pel període que li quedava o percebre la prestació nova generada amb les últimes cotitzacions.

Ha de saber que si opta per la prestació anterior, les cotitzacions generades per este últim treball no es tindran en compte per al reconeixement d'un dret posterior.

El dret d'opció ho pot exercir en el moment de la sol·licitud (si reprendre la prestació que tenia abans de col·locar-se), o en els deu dies següents a la notificació de l'aprovació de la nova prestació (si ha sol·licitat l'alta inicial de la prestació) sempre per escrit i pronunciant-se expressament per la prestació que preferisca.

Si no comunica en els terminis indicats què prestació és la que preferix, s'entendrà que opta per la prestació nova generada amb les últimes cotitzacions. En este cas la documentació a presentar és la mateixa que s'ha especificat per a l'alta inicial.

Opció de compatibilitat amb el treball a temps parcial

En el cas que Un. estiga percebent una prestació contributiva i es col·loque en un treball a temps parcial, pot compatibilitzar-ho amb la prestació. En este cas es deduirà de l'import de la seua prestació la part proporcional al temps treballat i per cada dia compatibilitzat es consumirà un dia sencer de prestació.

Compatibilitat amb treball per compte propi

Mitjançant esta opció, Un. pot compatibilitzar la percepció de la prestació contributiva per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, per un màxim de 270 dies, o pel temps inferior pendent de percebre, quan es complisca el següent:

  • Que sol·licite la compatibilitat en el termini de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

Opció de compatibilitat amb contracte de suport a emprenedors

Mitjançant esta opció Un. pot compatibilitzar cada mes, juntament amb el salari, la percepció de el 25 % de la prestació contributiva que estiguera percebent i que tinga pendent de consumir en el moment de la contractació, si el treball per compte d'altri a temps complet es realitza en virtut del contracte de treball per temps indefinit de suport a emprenedors.

El dret a la compatibilitat de la prestació farà efecte des de la data d'inici de la relació laboral, sempre que la sol·licite en el termini de quinze dies a explicar des de la mateixa. Transcorregut aquest termini no es podrà acollir a la mateixa.

La compatibilitat es mantindrà exclusivament durant la vigència del contracte amb el límit màxim de la durada de la prestació pendent de percebre. En el cas de cessament en el treball que supose situació legal de desocupació, podrà optar per sol·licitar una nova prestació o bé per reprendre la prestació pendent de percebre. En este supòsit, es considerarà, com a període consumit únicament el 25 per cent del temps en què es va compatibilitzar la prestació amb el treball.

Per a compatibilitzar Un. ha de complir els següents requisits:

  • Que a data d'inici del contracte ha percebut la prestació per desocupació contributiva durant almenys tres mesos.
  • Que fins hui d'alta en Seguretat Social com a conseqüència de la subscripció d'aquest contracte, ha sigut perceptor de la prestació contributiva.