Notificacions

Consulta del contingut de notificacions publicades en el BOE

A través d'este servici pot consultar el contingut íntegre dels actes i resolucions dictats pel Servici Públic d'Ocupació Estatal en el procediment on vosté ostenta la condició d'interessat, la notificació del qual no ha sigut possible en la forma prevista en els articles 41 i següents de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que han sigut notificats mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Tauló Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat, tal com establix l'article 44 de la Llei citada.

Per a accedir a este servici és necessari que s'identifique amb usuari i contrasenya Cl@ve (facilitats en la seua oficina de prestacions o en un altre organisme), certificat digital o DNI electrònic

Una vegada s'haja identificat correctament, este servici li mostrarà les resolucions o comunicacions, ordenades per data de publicació en el Tauló Edictal Únic, en estat “vigent” i “no vigent” i li dona la possibilitat de descarregar-les en pdf.

En estat vigent romandran durant un període de vint dies naturals, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Tauló Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat, que és el termini establit per a considerar practicada la notificació i amb açò considerar finalitzat el procediment administratiu.

No obstant açò, la resolució o comunicació seguirà estant accessible per a Un. en estat “no vigent” durant noranta dies més. Transcorregut aquest període ja no es poden consultar en este servici.

En el cas de les notificacions relacionades amb prestacions per desocupació, si no disposa dels sistemes d'identificació esmentats pot acudir a la seua oficina de prestacions, prèvia sol·licitud de cita, perquè li facen entrega del contingut íntegre de la resolució o comunicació.