Notificacions

PMF Notificacions electròniques

  • La notificació és l'acte administratiu pel qual es posa en coneixement de l'interessat un acte o resolució que afecta als seus interessos. L'adjectiu electrònic indica que aquesta notificació es realitzarà mitjançant mitjans telemàtics