Empreses

Normativa aplicable

Normativa aplicable

La comunicació de dades utilitzant l'aplicació Certific@ 2 tindran idèntics efectes que l'efectuada pels altres mitjans admesos en dret.

La normativa aplicable per la qual es regix l'ús d'este servici s'especifica a continuació:

 • L'Orde TIN/ 790 / 2010 , de 24 de març, regula l'enviament obligatori per les empreses del certificat d'empresa a el SEPE per mitjans electrònics.
 • L'Orde ESS/ 484 / 2013 , de 26 de març, per la qual se suprimix l'exempció transitòria d'enviament del certificat d'empresa prevista en l'art.. 5 . 1 .b, de l'Orde TIN/ 790 / 2010 , per a empreses amb menys de 10 treballadors.
 • L'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació s'establix en l'article 7 del Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues còpies bàsiques als Servicis Públics d'Ocupació i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, i en els articles 4 , 5 , 6 , 7 i 11 de l'Orde TAS 770 / 2003 , de 14 de març, que desenvolupa el citat Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre.
 • La gestió de les dades de períodes d'activitat per a la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació es regula en l'article 13 . 5 del Reial decret 625 / 1985 , de 2 de abril.
 • L'obligació d'acompanyar el certificat d'empresa a la sol·licitud de prestació per desocupació es regula en l'article 21 . 5 del Reial decret 625 / 1985 , de 2 de abril, que desenvolupa la Llei 31 / 1984 , de 2 de agost, de protecció per desocupació, amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 200 / 2006 , de 17 de febrer.
 • La comunicació de les dades del certificat d'empresa esta prevista en els articles 21 . 5 i 27 del Reial decret 625 / 1985 , de 2 de abril, i en 298 el d) del text refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre.
 • El rebut de presentació es regix per l'article 6 . 3 del Reial decret 772 / 1999 , de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre.
 • Orde TAS/ 3261 / 2006 , de 19 de octubre, per la qual es regula la comunicació del contingut del certificat d'empresa i d'altres dades relatives als períodes d'activitat laboral dels treballadors i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, en desenvolupament del Reial decret 625 / 1985 , de 2 de abril.
 • Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre, que regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues còpies bàsiques als Servicis Públics d'Ocupació i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella, i en els articles 4 , 5 , 6 , 7 i 11 de l'Orde TAS 770 / 2003 , de 14 de març, que desenvolupa el citat Reial decret 1424 / 2002 , de 27 de desembre.
 • Reial decret 263 / 1996 , de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat, amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 209 / 2003 , de 21 de febrer.
 • Reial decret 1483 / 2012 , de 29 de octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, en l'apartat un de la seua disposició final segona, dona nova redacció a l'article 22 del Reial decret 625 / 1985 , de 2 de abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31 / 1984 , de 2 de agost, de protecció per desocupació.
 • Orde ESS/ 982 / 2013 , de 20 de maig, per la qual es regula el contingut i el procediment de remissió de la comunicació que han d'efectuar els ocupadors a l'Entitat Gestora de les prestacions per desocupació en els procediments d'acomiadament col·lectiu, i de suspensió de contractes i reducció de jornada.