Empreses

Certific@2

Enviament telemàtic de períodes d'activitat

Este servici permet l'enviament a través d'Internet , per part de les empreses, de la transmissió de comunicacions de períodes d'activitat i altres situacions produïdes durant la vigència de les campanyes de treballadors fixos-discontinus o durant els períodes de suspensió laboral o reducció de la jornada ordinària de treball, autoritzats per Expedient de Regulació d'Ocupació.

En què consistix?

Consistix a oferir la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a qualsevol empresa que tinguera accés a Internet, períodes d'activitat i altres situacions produïdes durant la vigència de les campanyes de treballadors fixos-discontinus o durant els períodes de suspensió laboral o reducció de la jornada ordinària de treball, autoritzats per Expedient de Regulació d'Ocupació.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers XML la gestió dels quals d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'un usuari per a, una vegada el fitxer XML ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'este arxiu de XML, existix un assistent dins de la aplicació Certific@ 2 .

Com funciona el servici?

Per a utilitzar la aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha sigut enviat al SEPE. Com a resultat d'este segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en este cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@ 2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral dels treballadors fixos discontinus o als afectats per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació de dites treballadores.

Quins són els beneficis?

La modalitat de Sol·licitud Única de prestació per desocupació, permet cobrar la prestació durant tots els períodes d'inactivitat dins del mateix ERE o de la mateixa activitat fixa discontínua, sense necessitat de presentar cada vegada que cessen temporalment en el treball sol·licitud de represa de prestacions en la seua oficina d'ocupació, sempre que l'empresa utilitze esta aplicació Certific@ 2  per a comunicar al SEPE els períodes d'activitat.

Documentació relacionada

Títol del document

Grandària

Data

Guia per a empreses

1 . 21  Mb

Setembre 2020

Manual d'Usuari

1 , 30 Mb

Julio 2022

Calendari períodes d'activitat

96 kb

Febrer 2023

Preguntes freqüents

32 kb

juliol 2010

Criteris aplicació coeficient 1 , 25

159 kb

setembre 2015

Guia aplicació Coeficient SEFH

373 kb

desembre 2017

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional