Empreses

Certific@2

Enviament telemàtic d'altes de treballadors afectats per Eres

Este servici permet l'enviament a través d'Internet, per part de les empreses, de les altes de treballadors afectats per Expedients de Regulació d'Ocupació d'extinció, suspensió o reducció de la relació laboral.

En què consistix?

Consistix a oferir la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE) a qualsevol empresa que tinguera accés a Internet, les altes inicials en prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'un usuari per a, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SPEE.

Per a la generació d'este fitxer XML, existix un assistent dins de la aplicació Certific@ 2 .

Com funciona el servici?

Per a utilitzar la aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha sigut enviat al SEPE. Com a resultat d'este segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en este cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació d'altes de prestacions per Expedient de Regulació d'Ocupació es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador.

Quins són els beneficis?

Amb esta aplicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició de les empreses, es pretén la simplificació dels tràmits per al reconeixement i la reducció dels terminis dels Expedients de Regulació d'Ocupació.

Documentació relacionada

Títol del document

Grandària

Data

Guia per a empreses

1 . 53 Mb

novembre 2015

 

Manual d'Usuari

1.36 Mb

març 2022

Preguntes freqüents

152  kb

desembre 2017

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional