Empreses

Impartició d'accions formatives mitjançant Teleformació

En l'àmbit del Servici Públic d'Ocupació Estatal, este és el punt d'accés perquè les entitats de formació acreditades en la modalitat de teleformació emplenen de forma electrònica i presenten a través del registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal qualsevol d'estos tràmits:

  • La solicitud de autorización para impartir, en la modalidad de teleformación, una acción formativa de certificado de profesionalidad con financiación privada.
  • La comunicació d'inici de les accions formatives de certificats de professionalitat ja autoritzades pel SEPE.

Si una vegada que el Servici Públic d'Ocupació Estatal haja autoritzat la impartició mitjançant teleformació d'una acció formativa de certificat de professionalitat, canviaren les condicions referents als tutors-formadors que la impartixen o al mòdul de formació pràctica en centres de treball, este també és el punt d'accés per a sol·licitar, d'entre les següents, l'autorització complementària que es precise per al desenvolupament d'eixa acció formativa ja autoritzada:

  • La solicitud de autorización de simultaneidad del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
  • La solicitud de autorización de ampliación del plazo de inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo.
  • La solicitud de autorización de equi valencia de experiencia profesional a experiencia docente.
  • La sol·licitud d'autorització d'ampliació del nombre màxim de tutors-formadors.

Ací també pot consultar en línia l'estat en què es troba cadascun d'estos tràmits.

Per a emplenar cada sol·licitud d'autorització o la comunicació d'inici, accedisca a l'aplicació que corresponga a través de l'enllaç que se situa al final d'esta pàgina i, seguidament, identifique's mitjançant el seu certificat digital personal, el seu DNIe o la seua credencial Cl@ve. No s'identifique fins que així se li demane.

Òmpliga cadascun dels apartats del tràmit triat, de la forma més completa i exacta possible. Cada apartat es compon d'una pantalla. El pas d'una pantalla a una altra emmagatzema la informació introduïda. D'esta forma, es pot interrompre l'ompliment i reprendre-la en un altre moment, conservant en esborrany les dades ja aportades.

Quan se li demane acreditar la informació que ha fet constar en una sol·licitud o en la comunicació d'inici, ha de digitalitzar i adjuntar el document justificatiu que se li indique.

No seran admeses les sol·licituds o la comunicació d'inici que es presenten sense estar acompanyades de la documentació probatòria que en cada cas siga demandada. Quan es permeta substituir la presentació del document justificatiu per una declaració responsable del sol·licitant, haurà de registrar-se davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal la documentació que acredite la realitat de les dades en ella continguts quan la mateixa siga requerida.

Per a realitzar la comunicació d'inici, serà necessari utilitzar el servici web de seguiment implementat per l'entitat de formació acreditada, que serà invocat pels sistemes del Servici Públic d'Ocupació Estatal per a validar que la informació relativa a l'acció formativa l'inici de la qual es pretén comunicar s'ajusta a la qual es va autoritzar a través de la sol·licitud corresponent i és coherent respecte del model de seguiment especificat en l'annex V de l'Orde TMS/ 369 / 2019 , de 28 de març (disponible també en els documents Modele de dades per al seguiment d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació i Definició del servici web de seguiment d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació (WSDL), publicats en la seua pàgina web).

L'ompliment de la informació que ha de consignar-se en la comunicació d'inici es realitza, pràcticament íntegrament, de manera automatitzada. És a dir, no és necessària la seua inserció manual, sinó que s'extrau del servici web de l'entitat de formació acreditada que, conseqüentment, ha d'haver-la registrat prèviament en el mateix, i es completa aportant la documentació justificativa del seu contingut.

Quan haja acabat l'ompliment de les sol·licituds o de la comunicació d'inici, firme-les i tramite-les de manera electrònica. Una vegada que han sigut enviades, no és possible modificar la informació consignada en les mateixes. Si ho desitja, pot guardar una còpia o imprimir-la polsant en les opcions corresponents.

Si les sol·licituds d'autorització presentades no reuniren els requisits exigits, es notificarà a la direcció habilitada a tal fi perquè, en el termini màxim de deu dies, el sol·licitant esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, segons l'establit en l'article 68 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Una vegada presentada a través del registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal, la comunicació d'inici marca el començament de les actuacions de seguiment de la formació regulades en la Llei 30 / 2015 , de 9 de setembre i en l'article 18 del Reial decret 34 / 2008 , de 18 de gener.