Empreses

Acreditació i Inscripció en Teleformació

Dins de l'àmbit de gestió del Servici Públic d'Ocupació Estatal, este és el punt d'accés perquè les entitats de formació realitzen, de forma electrònica, estos tràmits:

 • La solicitud de acreditación para impartir, en la modalidad de teleformación, formación de certificados de profesionalidad incluida en el Catálogo de Especialidades formativas de formación profesional para el empleo del ámbito laboral.

  Present esta sol·licitud davant el SEPE si reunix estes dos condicions: el seu domicili social (o fiscal si és empresari individual) es troba a Ceuta o a Melilla i se situen en eixes ciutats autònomes els centres de formació amb els quals ha acordat la realització de les sessions presencials de tutoria i avaluació final de mòdul formatiu en les especialitats de certificat de professionalitat per a les quals sol·licita acreditació.
 • La solicitud de modificación de la acreditación obtenida en la modalidad de teleformación cuando su propósito sea:
  • Incorporar noves especialitats formatives o nous centres de sessions presencials, si en tots dos casos, els centres de formació amb els quals ha acordat la realització de les sessions presencials de tutoria i avaluació final de mòdul formatiu en les especialitats de certificat de professionalitat a les quals es referix la seua sol·licitud estan a Ceuta o a Melilla.
  • Canviar el material virtual d'aprenentatge o la documentació didàctica i organitzativa d'una especialitat formativa l'acreditació de la qual li ha atorgat el Servici Públic d'Ocupació Estatal amb posteritat al d'abril 2 de 2019 .

   Tinga present que serà vàlida i única per a la prestació de servicis en tot el territori nacional, l'acreditació i/o inscripció en la modalitat de teleformació que, amb anterioritat al d'abril 2 de 2019 , haja atorgat el Servici Públic d'Ocupació Estatal per a la impartir especialitats del Catàleg d'Especialitats Formatives.

   Si este és el seu cas, ha de presentar la sol·licitud per a modificar el material virtual d'aprenentatge o la documentació didàctica i organitzativa de qualsevol especialitat formativa ja acreditada, així com la comunicació de modificació del material virtual d'aprenentatge d'una especialitat ja inscrita davant la Comunitat Autònoma en la qual se situe el seu domicili social, o fiscal per a l'empresari individual. O davant el SEPE quan el seu domicili social, o fiscal si és empresari individual, radica a Ceuta o a Melilla.
 • La declaración responsable de inscripción para impartir, en la modalidad de teleformación, formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad contenida en el Catálogo de Especialidades formativas de formación profesional para el empleo del ámbito laboral.

  Present esta declaració responsable davant el SEPE si el seu domicili social (o fiscal si és empresari individual) està a Ceuta o a Melilla. També hauran de trobar-se en eixes ciutats autònomes els centres de formació amb els quals ha acordat la realització de l'avaluació final de caràcter presencial, quan l'especialitat formativa en la qual s'inscriu requerisca esta forma d'avaluació en el seu programa formatiu.
 • La comunicació de modificació de la inscripció que ha obtingut en la modalitat de teleformació quant tinga per objecte incorporar noves especialitats formatives o nous centres de sessions presencials, si en tots dos casos, els centres de formació amb els quals ha acordat la realització de les sessions presencials d'avaluació final en les especialitats no vinculades amb certificats de professionalitat se situen a Ceuta o a Melilla.
 • La solicitud de modificación de la acreditación o la comunicación de modificación de la inscripción que, en la modalidad de teleformación, este organismo le hubiera otorgado después del 2 de abril de 2019 , cuando tenga por objeto:
  • Variar la denominación, datos identificativos y de contacto de la entidad de formación acreditada o inscrita;
  • Canviar d'apoderat o representant;
  • Modificar la direcció habilitada per a notificacions;
  • Canviar la titularitat o forma jurídica de l'entitat de formació;
  • Cessar en la seua activitat com a entitat o centre de formació acreditat o inscrit.

Ací pot emplenar qualsevol tràmit dels indicats i presentar-ho de forma telemàtica en el Registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal, així com consultar en línia l'estat en què es troba cadascun d'ells.

Per a realitzar estos tràmits, accedisca a l'aplicació que corresponga a través de l'enllaç que se situa al final d'esta pàgina i, seguidament, identifique's mitjançant un certificat digital en vigor proporcionat per una autoritat reconeguda, una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve o un DNI electrònic. No s'identifique fins que així se li demane.

Òmpliga cadascun dels apartats del tràmit triat, de la forma més completa i exacta possible. Cada apartat es compon d'una pantalla. El pas d'una pantalla a una altra emmagatzema la informació introduïda. D'esta forma, es pot interrompre l'ompliment i reprendre-la en un altre moment, conservant en esborrany les dades ja aportades.

Quan haja acabat el seu ompliment, firme-ho i presente-ho de manera electrònica. Una vegada que el tràmit ha sigut enviat, no és possible modificar la informació continguda en el mateix. Si ho desitja pot guardar una còpia o imprimir-la, polsant en les opcions corresponents.

Quan se li demane acreditar la informació que faça constar en estos tràmits mitjançant documents probatoris del seu contingut, digitalitze estos documents justificatius i, quan així se li indique, adjunte cadascun d'ells en un arxiu.

No seran admesos els tràmits que es presenten sense estar acompanyats de la documentació probatòria que en cada cas siga demandada. En els casos en què es permeta la substitució de la presentació de determinats documents justificatius per una declaració responsable del sol·licitant, haurà de registrar-se davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal la documentació que acredite la realitat de les dades en ella continguts quan la mateixa siga demanada.

En estos tràmits d'acreditació i inscripció, se li requerirà tindre disponible el servici web de seguiment d'accions formatives, que ha d'identificar mitjançant una direcció (URL).

El Servici Públic d'Ocupació Estatal utilitzarà este servici per a dur a terme el control de la formació impartida en cada plataforma de teleformació, la qual ha de disposar de la seua pròpia URL de seguiment de les accions formatives que en ella s'impartisquen, doncs s'assignarà a la mateixa un codi d'entitat de formació distintiu, quan la sol·licitud d'acreditació presentada resulte benvolguda o quan la declaració responsable d'inscripció siga registrada.

Pot trobar informació per al desenvolupament d'este servici en www.sepe.es

Si la sol·licitud d'acreditació que es presente no reunira els requisits demanats, es notificarà a l'entitat de formació sol·licitant en la direcció que haja habilitat a tal fi que, en el termini de deu dies, ha d'esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, se li tindria per desistida de la seua petició, segons l'establit en l'article 68 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.