Empreses

Sol·licitud d'autorització d'inici de l'activitat formativa dels contractes per a la formació i l'aprenentatge

"L'activitat formativa del contracte per a la formació i l'aprenentatge serà autoritzada prèviament al seu inici pel Servici Públic d'Ocupació competent" (Article 16 . 7 del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'establixen les bases de la formació professional dual i article 6 de l'Orde ESS/ 2518 / 2013 , de 26 de desembre.)

Esta aplicació permet sol·licitar davant el corresponent Servici Públic d'Ocupació l'autorització  d'inici de l'activitat formativa dels contractes per a la formació i l'aprenentatge.

Mitjançant esta aplicació es podrà sol·licitar i registrar electrònicament, l'autorització dels contractes el lloc de treball dels quals estiga situat en una Comunitat Autònoma que haja subscrit el conveni de col·laboració per a la utilització del Registre Electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal. En tot cas, les empreses que contracten a Ceuta o Melilla.

En la pantalla d'inici de la sol·licitud s'informa sobre les Comunitats Autònomes que han firmat el conveni. Si la seua Comunitat Autònoma no figura en la relació, haurà de posar-se en contacte amb els Servici Públics d'Ocupació de la mateixa per a realitzar la sol·licitud.

Instruccions

Per a realitzar la sol·licitud òmpliga cadascun dels apartats del formulari de la forma més completa i exacta possible. Cada apartat es compon d'una pantalla. El pas d'una pantalla a una altra emmagatzemarà la informació introduïda. D'esta forma, es pot interrompre l'ompliment i reprendre-la en un altre moment conservant les dades ja aportades. Quan haja acabat el seu ompliment guarde i envie. Una vegada que la sol·licitud ha sigut enviada no és possible modificar la informació consignada en la mateixa. Guarde una còpia o imprimisca-la polsant en les opcions corresponents. S'emplenarà i presentarà una sol·licitud, per cada contracte per a la formació i aprenentatge que es vaja a formalitzar l'activitat formativa del qual vaja dirigida a l'obtenció d'un:

La persona sol·licitant de l'autorització d'inici haurà d'estar en possessió d'un certificat electrònic o eDNI.

Abans d'emplenar la sol·licitud ha de tindre en compte els següents aspectes:

  • L'activitat formativa es durà a terme en centres o empreses degudament autoritzats o acreditats per les administracions educatives o laborals. Buscador de centres.
  • L'activitat formativa estarà relacionada amb l'activitat laboral exercida en el lloc de treball o ocupació objecte del contracte.  Buscador de Certificats de Professionalitat relacionats amb les ocupacions.
  • La persona treballadora haurà de reunir els requisits d'accés establits en la corresponent normativa per a cursar els ensenyaments d'aquesta activitat formativa.
  • La formació es bonificarà quan esta conduïsca a l'obtenció de Títols de Formació Professional, Certificats de Professionalitat i Certificació acadèmica o Acreditació parcial acumulable.
  • En el desenvolupament de l'activitat formativa, s'adjuntarà una Planificació general de la mateixa (veure model) 
  • En el cas que la formació es desenvolupe conjuntament entre centre i empresa en alguna de les modalitats establides en l'article 3 . 1 del RD 1529 / 2012 , de 8 de novembre, s'adjuntarà un document en el qual s'especifique la col·laboració entre l'empresa i el centre.

Si la sol·licitud presentada no reunira els requisits exigits, es notificarà perquè en el termini de deu dies hàbils, el sol·licitant esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, segons l'establit en l'article 71 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La sol·licitud es resoldrà en el termini màxim d'un mes des de la data de la seua entrada en Registre. La no resolució en aquest termini, legitima als interessats per a entendre benvolguda la seua sol·licitud per silenci administratiu, d'acord amb el que es disposa en l'article 16 . 9 del Reial decret 1529 / 2012 , de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'establixen les bases de la formació professional dual.

Per a qualsevol consulta sobre esta aplicació poden dirigir-se al Servici Públic d'Ocupació corresponent.

FEDER