Empreses

Sol·licitud de declaració d'excepcionalitat

En què consistix la declaració d'excepcionalitat?

En compliment de la normativa d'aplicació, les empreses d'o 50 més treballadors que no complisquen amb l'obligació de contractació conforme a la quota de reserva a favor de persones amb discapacitat estan obligades a presentar, per mitjà dels seus representants legals, declaració d'excepcionalitat i autorització per a l'aplicació de les mesures alternatives. Igualment, estaran obligades a presentar memòries de mesures justificatives anualment en els tres anys posteriors mentre l'autorització estiga en vigor.

El SEPE posa a disposició a través de la seua seu electrònica, una aplicació de gestió d'estes sol·licituds, solament a utilitzar per ocupadors amb centres de treball en més d'una comunitat autònoma, sempre que la plantilla del conjunt de centres d'una comunitat autònoma no supere el % 85 del total de la plantilla de l'empresa, en este cas es presentarà la sol·licitud davant l'òrgan competent en matèria d'ocupació en aquesta comunitat autònoma.

Com accedir a l'aplicació

Cal tindre instal·lat Autofirma actualitzat.
Cal estar en possessió d'un certificat electrònic de persona física (exclusivament) o estar registrat en Clau permanent amb permisos de firma. No obstant açò, en finalitzar la firma se sol·licitarà annexar l'escriptura d'apoderament

AVÍS: La remissió del formulari de justificació o memòria justificativa (mesures anuals) es presentarà en el Registre Electrònic de SEPE com sempre, excepte en el cas que es tracte de justificacions corresponents a sol·licituds de 2022 d'ara endavant. En este cas, la seua presentació s'efectuarà a través de l'aplicació disponible en esta Seu Electrònica del SEPE.

Més Informació