Empreses

Programes de foment d'ocupació agrària para Andalucía i Extremadura i en les zones rurals deprimides

En què consistixen els programes de foment de l'ocupació agrària i esta aplicació?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a fomentar l'ocupació a través de l'execució de programes dirigits a treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, a través de subvencions a corporacions locals.

El procediment es gestiona per delegació en cada Direcció Provincial de l'àmbit assenyalat normativament, sent necessari que la relació entre SEPE i les corporacions locals beneficiàries siga per mitjans electrònics.

Així, esta aplicació, permet a les corporacions locals, a través dels seus representants legals, realitzar la tramitació completa de les seues sol·licituds de subvenció al SEPE en la seua seu electrònica. Entre altres accions, podran: seleccionar la convocatòria per a la qual es vol sol·licitar la subvenció; crear, guardar i seleccionar esborranys de sol·licitud (amb opció d'esborrar i modificar) fins a la seua presentació després de la confirmació de l'esborrany preceptiu; sol·licitar el desistiment de sol·licituds ja presentades; consultar sol·licituds i els seus estats, exportar les dades a CSV i descarregar documents associats; respondre a requeriments d'esmena de sol·licituds i presentar noves versions de sol·licitud; altres accions relatives a l'execució i justificació del projecte subvencionat; etc.

Com accedir a l'aplicació

Navegador suportat: Chrome.

Cal tindre instal·lat Autofirma actualitzat.

Per a l'accés a l'aplicació cal disposar d'un dels següents certificat electrònics: persona física, empleat públic o representant. També és possible l'accés mitjançant Clau permanent amb permisos de firma. Es recomana l'ús d'un certificat de representant per a l'accés a l'aplicació.

En el cas de no usar un certificat de representant, en finalitzar el procés de firma se sol·licitarà annexar un document que acredite al firmant com a representant legal de la corporació local per a la sol·licitud de subvenció.

Creada una nova sol·licitud podrà accedir posteriorment a ella per a la seua consulta i gestió.

 

Més Informació

Videotutoriales

El SEPE posa a la disposició de les persones representants de corporacions locals que vullguen sol·licitar subvencions del Programa de Foment d'Ocupació Agrària, uns videos explicatius que complementen les indicacions del Manual d'ús descarregable en PDF: els animem a la seua visualització.

1 . Entrar amb certificat d'accés vàlids

Conega quins són els certificats vàlids per a accedir a la gestió en la SEU electrònica del SEPE d'expedients de corporacions locals en el marc del Programa de Foment d'Ocupació Agrària del SEPE.

2 . Presentar la seua sol·licitud online

Sàpia com presentar i registrar en 7 passos el formulari web de la corporació local a la qual representa, per a la convocatòria que haja sigut habilitada per la seua Direcció Provincial (distingint modalitats per a Andalucía Extremadura i ), de subvencions del Programa de Foment d'Ocupació Agrària del SEPE.

3 . Respondre a requeriments sobre dades de la sol·licitud

Una vegada s'ha presentat la sol·licitud dins del termini establit i en la forma escaient (vídeo 2 ), esta pot contindre dades a esmenar, extrem que li serà notificat per la Direcció Provincial que resol el procediment. Des de la SEU electrònica del SEPE, es pot realitzar un seguiment de l'estat de la seua sol·licitud: este vídeo li mostra com actuar per a reformular i esmenar dades errònies requerides.

4 . Annexar documentació requerida

En altres casos, encara que les dades s'hagen emplenat correctament (vídeo 3 ), la sol·licitud pot resultar incompleta respecte de la documentació necessària que haja d'acompanyar-la. Després de l'oportuna notificació del detall requerit per la Direcció Provincial, en la SEU electrònica del SEPE es poden annexar els documents que falten o foren incorrectes, com es mostra en este vídeo.

5. Acceso a las notificaciones remitidas por la Dirección Provincial

Conozca cómo acceder a las notificaciones remitidas por la Dirección Provincial identificándose con un certificado de representante.