Empreses

Programes de foment d'ocupació agrària para Andalucía i Extremadura i en les zones rurals deprimides

En què consistixen els programes de foment de l'ocupació agrària i esta aplicació?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a fomentar l'ocupació a través de l'execució de programes dirigits a treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, a través de subvencions a corporacions locals.

El procediment es gestiona per delegació en cada Direcció Provincial de l'àmbit assenyalat normativament, sent necessari que la relació entre SEPE i les corporacions locals beneficiàries siga per mitjans electrònics.

Així, esta aplicació, permet a les corporacions locals, a través dels seus representants legals, realitzar la tramitació completa de les seues sol·licituds de subvenció al SEPE en la seua seu electrònica. Entre altres accions, podran: seleccionar la convocatòria per a la qual es vol sol·licitar la subvenció; crear, guardar i seleccionar esborranys de sol·licitud (amb opció d'esborrar i modificar) fins a la seua presentació després de la confirmació de l'esborrany preceptiu; sol·licitar el desistiment de sol·licituds ja presentades; consultar sol·licituds i els seus estats, exportar les dades a CSV i descarregar documents associats; respondre a requeriments d'esmena de sol·licituds i presentar noves versions de sol·licitud; altres accions relatives a l'execució i justificació del projecte subvencionat; etc.

Com accedir a l'aplicació

Navegador suportat: Chrome.

Cal tindre instal·lat Autofirma actualitzat.

Per a l'accés a l'aplicació cal disposar d'un dels següents certificat electrònics: persona física, empleat públic o representant. També és possible l'accés mitjançant Clau permanent amb permisos de firma. Es recomana l'ús d'un certificat de representant per a l'accés a l'aplicació.

En el cas de no usar un certificat de representant, en finalitzar el procés de firma se sol·licitarà annexar un document que acredite al firmant com a representant legal de la corporació local per a la sol·licitud de subvenció.

Creada una nova sol·licitud podrà accedir posteriorment a ella per a la seua consulta i gestió.

 

Més Informació