Empreses

Programes de foment d'ocupació agrària para Andalucía i Extremadura i en les zones rurals deprimides

En què consistixen els programes de foment de l'ocupació agrària i esta aplicació?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a fomentar l'ocupació a través de l'execució de programes dirigits a treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, a través de subvencions a corporacions locals.

El procediment es gestiona per delegació en cada Direcció Provincial de l'àmbit assenyalat normativament, sent necessari que la relació entre SEPE i les corporacions locals beneficiàries siga per mitjans electrònics.

Així, esta aplicació, permet a les corporacions locals, a través dels seus representants legals, realitzar la tramitació completa de les seues sol·licituds de subvenció al SEPE en la seua seu electrònica. Entre altres accions, podran: seleccionar la convocatòria per a la qual es vol sol·licitar la subvenció; crear, guardar i seleccionar esborranys de sol·licitud (amb opció d'esborrar i modificar) fins a la seua presentació després de la confirmació de l'esborrany preceptiu; sol·licitar el desistiment de sol·licituds ja presentades; consultar sol·licituds i els seus estats, exportar les dades a CSV i descarregar documents associats; respondre a requeriments d'esmena de sol·licituds i presentar noves versions de sol·licitud; altres accions relatives a l'execució i justificació del projecte subvencionat; etc.

Com accedir a l'aplicació

Navegador suportat: Chrome.

Cal tindre instal·lat Autofirma actualitzat.

Cal estar en possessió d'un certificat electrònic de persona física (exclusivament) o estar registrat en Clau permanent amb permisos de firma. En finalitzar la firma se sol·licitarà annexar document que acredite al #firmant com a representant legal de la corporació local per a la sol·licitud de subvenció.

Creada una nova sol·licitud podrà accedir posteriorment a ella (una o més) per a gestió i consulta del seu expedient.

AVÍS: Actualment solament existix possibilitat de presentar noves sol·licituds en línia de PFEA per a corporacions locals de la província de Granada (convocatòria de garantia de rendes del 02 30 - de juny de 2022 ).

Per a actuar sobre altres sol·licituds ja existents d'i Málaga Granada , per favor, accedisca com a representant i procedisca a BUSCAR la seua sol·licitud per nombre d'expedient, per a MODIFICAR-LA, polsant sobre la ICONA que permet presentar l'esmena. En cas de dubte, consulte el Manual i/o amb el seu DP de referència. Gràcies.

Més Informació