Empreses

Programes de foment d'ocupació agrària para Andalucía i Extremadura i en les zones rurals deprimides

En què consistixen els programes de foment de l'ocupació agrària i esta aplicació?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal destinarà crèdits amb càrrec als seus pressupostos anuals per a fomentar l'ocupació a través de l'execució de programes dirigits a treballadors aturats, preferentment eventuals agraris, a través de subvencions a corporacions locals.

El procediment es gestiona per delegació en cada Direcció Provincial de l'àmbit assenyalat normativament, sent necessari que la relació entre SEPE i les corporacions locals beneficiàries siga per mitjans electrònics.

Així, esta aplicació, permet a les corporacions locals, a través dels seus representants legals, realitzar la tramitació completa de les seues sol·licituds de subvenció al SEPE en la seua seu electrònica. Entre altres accions, podran: seleccionar la convocatòria per a la qual es vol sol·licitar la subvenció; crear, guardar i seleccionar esborranys de sol·licitud (amb opció d'esborrar i modificar) fins a la seua presentació després de la confirmació de l'esborrany preceptiu; sol·licitar el desistiment de sol·licituds ja presentades; consultar sol·licituds i els seus estats, exportar les dades a CSV i descarregar documents associats; respondre a requeriments d'esmena de sol·licituds i presentar noves versions de sol·licitud; altres accions relatives a l'execució i justificació del projecte subvencionat; etc.

Com accedir a l'aplicació

Cal tindre instal·lat Autofirma.

Es preciso estar en posesión de un certificado electrónico o estar registrado en Clave.

Si està registrat en Apodera tindrà accés a tots els expedients de les empreses a les quals representa. De no estar-ho, només accedirà a crear una nova sol·licitud i, posteriorment, als expedients que haja generat.

Més Informació